Back to Home
 

 

Nai Shwe Kyin

လုကဵတိုင္ပၠဵေကာန္ဂကူပု႙ မရန္တဿအ္လဝ္ ဟြံစိုပ္တိုင္ပၠဵဏီမၢး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပု႙ ဟြံဖ် အ္လြ႘ ဆက္ခ်႘ဓရာင္႐ုန္ဂစာန္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္နာနာသာ္ မဂပ္ဝ္တအ္ ဗြဲစဿတ္ေရာင္။ ဒွ္သာ္ဂွ္တုဲ တၛဲဏအ္ အလုံဂကူမန္ပု႙သုီသင္၊ သုီမန္ဍဳင္ဗဿံက္၊ မန္မစိုပ္ဌာန္ဇေမၛာဲတအ္ ဗြဲေတဿင္ သၸလြ႘ကုဓဝ္ည႘သာ ဇိင္တပ္ပည႘ပညပ္အာ ညးသကအ္ၿဇိဳဟ္ဟ္နက္က္တုဲ သၜဳင္ပတိုန္အသိင္ ဂလိုင္ပခိုင္ပတိုန္ ကေမၜာန္ဂကူပု႙ အဆက္အစပ္ႏြံႏြံအိုတ္စိုအ္။

နာဲထဝ္မန္

ဥကၠဌေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

မုက္လိက္ဂတ

ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂
လိက္လေလာင္ၾတးတၛဲပၜန္ဂတးမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၅)ဝါ
လိက္သဝဏ္သြက္တၛဲပၜန္ဂတးမန္ (၆၅)ဝါ ႏူဥကၠ႒ဗဟုႝ
ယြံရဲေဗာ္၊
သဂံင္ ေကုာံ မွာဇန္မန္တအ္-
တၛဲခႜဲသ႘ေပင္ဏအ္ဝြံ၊ ဒွ္တၛဲေတဿင္ တၛဲၿပဲ တၛဲပၜန္ဂတးမန္ပု႙ ေပင္(၆၅)ဝါရ။ မန္ပု႙ဒးေကၜင္ဟ႘ကၜဳင္ဒဿံင္ စႏူသှာံ (၁၇၅၇) AD၊ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘လုီတုဲ၊ ဒွ္မံင္ဘဝဂကူ ဟြံမြဲကုႝဍဳင္ရ။ သုီဒးဒုင္ဍဳႝဍဳိက္ငၛိတ္ကမၜက္ကၜဳင္အဆက္က္ရ။ ႏူဒဒွ္ဂွ္ ညံင္ဂြံတိတ္ဗၜးတုဲ၊ ဘဝဂကူမန္ မန္ပု႙ဂြံျပဳေျပင္ဖန္က္ေကတ္မာန္ရန္တုဲ မန္ပု႙ပဲါဟြံဗၜး ဒးစဒုင္တဝ္ေစှဟ္ ...
လိက္သဝဏ္သြက္တၛဲဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ ေပင္ (၄၁) သှာံ
-
ယြံသၠဳိပ္ဒပ္၊ ေကာန္ဒပ္၊ ရဲေဗာ္တအ္
တၛဲဏအ္ဝြံ၊ ဒွ္တၛဲေတဿင္တၛဲမၛဳႝမြဲတၛဲ၊ တၛဲဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ပု႙ ေပင္ (၄၁) သှာံရ။ ရန္ကုႝသြက္ဂကူမန္ ဍဳင္မန္ရာမည ေကုာံ ဂြံစုႝဒှာမင္မြဲမွာဇန္ ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္တုဲ၊ အတိုင္ေဗာ္မအာဂတ နဂၜံင္တရဵပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ေဟင္၊ ဒပ္ပှာန္ဆာန္ဂကူပု႙ ေဂၜင္ယိုက္ကၜဳင္တာလ်ဳိင္ဝင္မကုႝဂမၜဳိင္ စုႝကုႝလလအ္ဏအ္တုဲရ။ ဒးဒုင္စမ္ၐတ္၊ တတ္ၐက္ကၜဳင္တရဵ ခက္ခိုအ္ဆိုအ္ဗနာနာကုီရ။ အပႜဲဂွ္ ဒုင္ဒဒိုက္၊ ဒုင္ဂိ၊ ဒုင္ေလင္လမ်ဳီ သုီအဝဲခႏၶကာယ်ဂမၜဳိင္တုဲ၊ သဂံင္ရဲေဗာ္တအ္ သလး ကုႝလဝ္နာနာတအ္ဂ္ွ၊ သုီအလုံဂကူ ပု႙ဒးသၸသမီၲထိုင္သးတုဲ ေ႐ွ္ေသွ္ဗွ္ဗှဳဟ္အာ ဗြဲစဿတ္ရ။ စုႝကုႝအဆက္က္ေလဝ္၊ ဒဒွ္တဏအ္ ဂမၜဳိင္ဂွ္ စရာဲေဍဟ္စလး ေမာဝ္ပႜးအာ ပႜဲမုက္လိက္ဝင္ဗၜးၐးဂကူပု႙ ဨကန္တေရာင္ ေစွ္စိုတ္ၿဇိဳဟ္ဟ္နက္က္ရ။...
ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂
ပ႐ုိင္ သြက္ပေရင္စုႝဒှာပေရင္ေကာန္ငၛာ္သဿတ္ တုပ္စိုတ္ထပက္စဿတ္တဲပႜဲဍဳင္ဂ်႘န႘ပါ
- သြက္ေသၢာံစုႝဒှာ
ပေရင္ေကာန္ငၛာ္သဿတ္ ပႜဲပဋိပကၡရပ္လြဟ္ဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ NMSP ေကုာံ ဂေကာံ Geneva Call တံ တုပ္စိုတ္ ထပက္စဿတ္တဲ ပႜႜဲဍဳင္ဂ်႘န႘ပါ၊ ကဿိန္ဍဳင္ေသြတ္သာလာန္ ပႜဲဂိတုအဝ္ဂါတ္ ၂ ဏံရ။

 

ဗုီစဿတ္သမၲီညးအုပ္ကာနာနာ(ဗဟုႝ) နာဲဟံသာကႜဳိက္ပ္တုဲေကၜာန္သၸလဝ္ေပါဲေသာင္ကလး
- အပႜဲဂိတုဂ်ဳန္သတၲဟ တတိယကုႝ စတုတၴတံဂွ္ ညးအုပ္ကာနာနာ(ဗဟုႝ) နာဲဟံသာ ကႜဳိက္ပ္တုဲမြဲကေရာံ လ်ဳိင္ဆက္ေဆာံဍဳင္သၟာင္ နာဲဟံသာဗုိန္ခုိင္၊ သၠဳိပ္တံဒပ္လဿိဟ္ ၅ ဒုသၠဳိပ္ဗုႝေဇှာ္ဗညာဆာန္နန္တံ ေကၜာန္သၸလဝ္ေပါဲေသာင္ကလး အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္လဿဳဟ္ ပႜဲေဒသက်ာ္ပိ(ပယ်ဳႝ) ေသံကုႝဍဳင္ဗဿာရ။...

တန္ဗေတာန္ ၁၀ တန္ေလာန္Post-10 ေဖ်ံဘာ
မာတ္ခ်္-၂၇။ ။ အခန္ကှာေဖ်ံဘာ တန္ဗေတာန္ ၁၀ ေလာန္ ဘာPost-10 တၛဲဏံေကၜာန္အပႜဲဍဳင္သင္ခလပူရ႘ (ဝင္က-ဍဳင္ေသံ)ဒှာဲ Sangkhlai Inn ဂွ္ ညးတာလ်ဳိင္ေဗာ္တံ တုိန္စုိပ္လဝ္ရ။...

လိက္လေလာင္ၾတးတဲၛေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၅)ဝါ

ယြံညးဆာန္ဂကူညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ -

တဲၛဏအ္ဝြံ ဒွ္စဿတ္သမၲီတဲၛေကာန္ဂကူမန္ စပတန္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘တုဲ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ ေကၜာန္သၸအေသအဟာန္ တဲၛေကာန္ဂကူျဂဳျဂဳၿဂီဳၿဂီဳဂွ္ ဒွ္ျဇဟတ္မိပ္စိုတ္ ေထက္ကုႝဒးထုိင္သး ဗြဲမေလာန္ရ။ တဲၛေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ေစှာန္ထၞးကုႝဝင္မန္၊ ႏြံကၜဳင္ကုႝနန္ထဝ္၊ ႏြံကၜဳင္ကုႝကဿိန္ဍဳင္သၜးၐးတုဲ သုီသၜဳင္ကုႝဆီဇာတိဂကူ၊ စိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူရ။ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ တီ ေကတ္ဝင္အတိက္ေတံတုဲ ညံင္ဂြံဗၜးၐးတိတ္ႏူဘဝဍိက္မာန္ သြက္ဒးခ်ပ္ဗစာ သုီဒးေကတ္အာ တာလ်ဳိင္ပေရင္ဂကူ ေသဲေသဲေရာင္။ အနာဂတ္ဂတေတံ ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္ မန္တအ္ သြက္ဂြံဖန္က္အာမာန္ဂွ္ ဂကူမန္တအ္ေဟင္ အဓိကဒးဂစာန္ ေကၜာန္အာ ည႘ည႘သာသာေရာင္။

ကႜဳိင္ဗတာင္နန္ထဝ္ ၐိုန္ဒးကဝ္ပိုတ္ တိဍာ္ဍဳင္မန္ ၐိုန္ဒးေဆာံေလင္အိုတ္ ဂကူမန္တအ္ ဒးဒုင္ဂစိုတ္ကၜဳင္ နကုႝဠက္ ကိုဋ္ကၜာေလဝ္ တဲၛဏ ံ ဂကူမန္တအ္ ေသွ္ၐက္မံင္ ျပာျပာကတ္ကတ္ဏီဂွ္ ဒဿာႏူစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူေရာင္။ ဗုီဂကူမန္ကုီ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ တှဟ္ဟ္တအ္ေလဝ္ ဂကူညး ညးဆာန္ ႐ုန္ဂစာန္လုပ္မံင္ ေပဲါဗၲဳိက္သြက္ဂကူ ညးတအ္ ေသၢာံဗၜးၐးကုီရ။

အလုႝအသ႘ဍဳင္ပု႙ တၛဲဏအ္ဂွ္ ပတဝ္အာ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘တုဲ ျပဳေျပင္ၿပံင္သၜာဲမံင္ ညိညၿဇဳိင္သာႏြံရ။ ဆဂး ၾကက္ေဍံ ေထက္ကုႝ ဒးျပဳေျပင္ၿပံင္သၜာဲတအ္ဂွ္ ႏြံမံင္ဗြဲမဂၜဳိင္ဏီတုဲ တဲၛဏအ္ ဒးရံင္ေက်ာဝ္အာေစအ္အ္ေရာင္။

အလုံဍဳင္မြဲ ေဝင္မံင္ပှာန္ကု ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ ဍာ္ဇမၜိင္မၢး ဍဳင္ကြာန္ဟြံညိင္ဝတ္၊ ျဒပ္ရတ္ေလင္ဒိုက္ အေခါင္မှိဟ္ ဗၜဳိက္တှီ သဿးဟြံက ပတဝ္အာကုႝ ကဿိန္ဍဳင္ထကးျပးေရာင္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ တီကၜဳိဟ္ကၜဳင္တုဲ အာတ္မိက္ကၜဳင္ သြက္ဂြံဒက္ပတန္ ဓဝ္ၐိုဟ္လလံရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ အလုႝအသ႘တဿိ ဒးဂၜာဲနဲတုဲ တက္ဒဿံင္က်ာ သြက္ဂြံပေဒံါပှာန္ ေသာင္ကလးအာ ျပသှာပေရင္ကြာန္ေရာင္။ လၲဴဏအ္ လညာတ္ေဗာ္ပု႙ဂွ္ ယဝ္ပတဝ္အာကုႝ ပေရင္ဒက္ပတန္ ဓဝ္ၐိုဟ္လလံေဇတ္တ္မၢး ဒးေဒါအ္ပန္ေပွာ္ အလုံဍဳင္တုဲ ဒးဆုႝဂဗတက္က်ာ ေသာင္ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကုဂေကာံရပ္လြဟ္ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ ေကာံေကာံမြဲစြံေရာင္။ အပႜဲအကာဲအရာဏအ္ အလုံဂကူမန္တအ္ကုီ သုီဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမဳၜိင္ ည႘ည႘သာသာ ပံင္ေတာဲတုဲ ဂိုတ္ဂစာန္အာမၢး တြႝဳရးဍဳင္မန္ ႏြံကုႝအဝုႝကုီ သုီကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ ပႜဲပစၥဳပၸန္ဏအ္ ဗြဲစဿတ္မံက္ကၜဳင္မာန္ေရာင္။

ယြံညးဆာန္ဂကူညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ -

လၲဴအကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကတုႝဒွ္မံင္တဲၛဏအ္ အလုံဂကူမန္တအ္ ဒးစြံအာ႐ုီတုဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာတင္ပဿိက္ေဇှာ္တအ္ဂွ္ -

() တံင္တဲကုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပု႙ကုီ သၸသၨဳိင္ကုႝဂၜံင္ေစှာန္ ဂေကာံပံင္ေကာံပေရင္ဂကူမန္(MAU) ကုီတုဲ အလုံဂကူမန္တအ္ ညံင္ဂြံည႘သာ ဒးဆက္စပ္ပံင္ေတာဲေကၜာန္အာ ပေရင္ဂကူျဂဳျဂဳၿဂီဳျဂီဳေရာင္။

() သၸသၨဳိင္ကုႝ ဂၜံင္ေစှာန္ဒပ္ပံင္ေကာံ ကံင္ၿဇ႘ေဖတ္ဒရာည႘သာသဿဟ္န္ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ (UNFC) တုဲ ဂကူေကာန္ ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ ဒးဆက္စပ္ပံင္ေတာဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာေရာင္။

() လၲဴအလုႝအသ႘သမတဥဴတိင္သိင္ ေကာ္ဘိက္တက္က်ာ ေဒံါပန္ေပွာ္ေသာင္ကလးျပသှာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဏံ ဂုဏ္ဖုႝ ဂကူေလဝ္ ညံင္ဂြံမံက္ အေခါင္ခိုဟ္ေလဝ္ ညံင္ဟြံဂြံဗၜးတိတ္ ႏူတဲ စြံသတိတုဲ ဒးပံင္ေတာဲဂစာန္အာ ည႘ည႘သာသာေရာင္။

သေရာပ္ေထာံမၢး အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဍဳင္ပု႙တဲၛဏံဂွ္ ဒွ္ကာလဆိုက္ညန္မံင္ကုႝ အၿပံင္အသၜာဲ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေကာန္ဂကူေရာင္တုဲ ညးညးအဲအဲ ဒးစြံအာ႐ုီ ည႘ည႘သာသာ ဂိုတ္ဂစာန္အာညိဂွ္ ဆဝ္ဗၛဳဟ္ ဗတိုက္ဖေအာဝ္ဏာ ရအဵ။

        အလုံဂကူမန္တအ္                     ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

       ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္                  န္ဒးဖန္ေရာင္။

      ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္              က္ပၲန္အိုတ္ညိ။

 

သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၃ ဂိတုမာ္ ()ေစြက္                 ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟုႝ

သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၂၀၁၂ ဂိတု ေဖဖဝ္ဝါရ႘(၈)                     ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္သဝဏ္ဥကၠဌဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ မပလံင္ဗစိုပ္ အေသအဟာန္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ (၆၅)ဝါ

 ယြံမွာဇန္ဂကူမန္ ေကုာံ ရဲေဗာ္တအ္ (မၛႝဳရအဵ)

တၛဲဏအ္ တၛဲမာ္မြဲေစြက္ဂွ္ ဒွ္တၛဲၿပဲ သြက္ဂကူပု႙၊ မရႏုက္ကုႝ (၆၅) ဝါရ။ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ဟုီဂွ္ တၛဲပု႙မန္စပၲန္ ဍဳင္ေဇှာ္ဟံသာဝတ႘ ပႜဲသကၠရာဇ္ သာသနာ (၁၁၁၆)တုဲ တန္တဵကၜဳင္ ဗၜးဗၜးၐးၐး ယးတဿးရာင္ဆာဲကၜဳင္ စုႝကုႝစိုပ္ အဆံင္နဒဒွ္ဘဝေကာန္ဂကူ မပုိင္ၿပ႘ကဿိန္ဍဳင္ရာမည မႏြံကုႝ ရးပိရးရ။

ပႜဲမြဲဒၿမိပ္ဝင္မန္ပု႙ မေဇှာ္ေမာဝ္ဂုႝလဟုႝကၜဳင္လဝ္ ပႜဲေဒသဒိုဟ္အဂှဲအာယွဏအ္ နကုႝဍဳင္ရာဇဌာန႘ဂမၜိဳင္ မပၲံကုႝ သုဝဏၰဘုံမိ၊ ဒြါရဝတ႘၊ ဟံသာဝတ႘၊ ဟိရိပုၪၨတအ္ရ။ ဆဂး မန္ေခတ္တဿိ ညးမဆာန္ဂကူတအ္ ပႜဲေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ေဆင္ကုႝဂကူဂွ္ ေစွ္စိုတ္ သၸသမၲီနဒဒွ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ ကုတၛဲမပတန္လဝ္ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ဂွ္တုဲ သၸကၜဳင္သၻင္ ေ႐ွ္ေသွ္ကၜဳင္အလာံမန္ၐိုပ္ထဝ္ စႏူသှာံ (၁၉၄၇) ေတအ္ရ။ လတူဂွ္ မန္ပု႙ လဿဳဟ္ဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ ေစွ္စိုတ္ ဒုင္တၜဳင္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ျဂဳျဂဳၿဂီဳၿဂီဳတုဲ၊ ဖန္ဇန္ကၜဳင္ ၐိုဟ္သဿဟ္အေစာံ အကာဲအရာညးကုႝညးေသဲေသဲအိုတ္ရ။ သုီတၛဲဏအ္ ဂြံဆုႝညာတ္ ဒဒွ္သုီသင္ဂမၜိဳင္ မွာဇန္မန္ပု႙ ေဒသဟြံ႐ုဲ မငၛဳဟ္ကတုႝကၜဳင္ ေကၜာန္သၸအေသအဟာန္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္တုဲ ဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ဆီဇာတိ မာန္ဇာတိမန္ ျဂဳျဂဳ၊ ဍာဲဍာဲ၊ ဗုဗုဂွ္တုဲ ေထက္ကုႝမိပ္ျမဟ္ ဒွ္ပ႘တိအုႝဇိုတ္ ဗြဲမေလာန္ရ။

ဂကူမန္ပု႙ စႏူဍဳင္ဟံသာဝတ႘လုီ ပႜဲသှာံေအဒ႘ (၁၇၅၇)တုဲ နဘဝဂကူဟဿဲကုႝဍဳင္ ဒးကၜင္ဟ႘ကၜဳင္ ၐါကၜံမသုန္ေစွာ္သှာံျပင္ဂွ္ ဂြံကေလင္ဒွ္ ဘဝနာဲမာန္ပၜန္ ရန္တုဲ မန္ပု႙ ဟြံဖ်ဟ္ဇဲလြ႘ ခ်႘ဒရာင္ ႐ုန္ဂစာန္ကၜဳင္ဒဿံင္ မြဲဒၿမိပ္အဆက္က္ရ။ အပႜဲဂွ္ နနဲရပ္လြဟ္ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္စွ္သှာံ ေကုာံ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပု႙ (၅၃) သှာံ၊ ဒုင္တဝ္ေစှဟ္ လုပ္ကၜဳင္ေပဲါဗတိုက္ရ။ အၾကာဂွ္ နနဲမြဲမြဲသာသာ ဂြံတက္က်ာသွ္ကလးအာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မာန္ရန္တုဲ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပု႙ ဒိုအ္လဝ္ပန္ေပါဟ္ ကုႝ အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာတုဲ ဂစာန္ကၜဳင္လဝ္ (၁၅) သှာံျပင္ကၜဳင္ကုီရ။ ဆဂး ေကှာတ္တဲ ဂရတ္ကုႝသၸဒပ္သဿဝ္တဲ (ဝါ)ကုႝပအပ္လြဟ္တုဲ ဒိုအ္ပန္ေပါဟ္ ဒးလုီအာတုဲရ။

ႏူဂွ္ ေဗာ္ဂကူဘဝတုပ္ ရဲဒိုဟ္ပန္ေပါဟ္ကုႝ ဟြံဒိုအ္ပန္ေပါဟ္တအ္ ပံင္ေကာံတံင္တဲ ပႜဲ (UNFC) ကံင္သ႘ေဖတ္ဒေရဝ္ည႘သာသဿဟ္န္ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ပၜန္ရ။ အပႜဲဂွ္ ေဗာ္ပု႙ေလဝ္ ပါလုပ္ခ်႘ဒရာင္လဝ္ ဟြံက၊ အပႜဲဂကူမန္ပု႙ဂွ္ ဆက္ပခိုင္အာ ဓဝ္ည႘သာ န(MAU) ဂေကာံပံင္ေကာံပေရင္ဂကူမန္ကုီရ။

ရံင္လၸၚအကာဲအရာကဿိန္ဍဳင္မၢး ႏူဘဝအလုႝအသ႘ပှာန္ေပင္င္ဂွ္ ၿပံင္လွာဲတိုန္ အလုႝအသ႘အရာပ္တဿိ (ရဲပှာန္ၐးကယ်ိဳင္ ဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ပါ)တုဲ သုီကၜတ္ထဝ္ေလဝ္ ႏြံတိုန္ၐိုတ္မြဲသှာံရ။ ဆဂး သၸလဝ္ တိုင္ကုႝေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ကဿိန္ဍဳင္ (၂၀၀၈) မဒွ္ခ်ဴသၨက္လဝ္ ပႜဲလက္ထက္အလုႝအသ႘ပှာန္ ေကုာံ မကုႝလဝ္ဖ်ဳန္ ကုႝရဲဒပ္ပှာန္ဂွ္ဖိုဟ္မဒွ္တုဲ ၐိုန္ၿပံင္လွာဲလၛႝဳႏြံ စပ္ကုႝပြမဗလးရဲထံင္ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ကုီ၊ အရာတက္က်ာဒိုအ္ပန္ေပါဟ္ကုီ ရဲေဗာ္ေကာန္ဂကူရပ္လြဟ္တအ္ကုီ ပေလဝ္ေသှာဝ္ကုႝရဲေဗာ္ (NLD) ဒဝ္အံင္သာန္သုက်႘ စတံတအ္ လုပ္ေပဲါ႐ုဲမာဲ ပႜဲအခိင္အၾကာဏအ္ကုီေလဝ္ ညးဂမၜိဳင္သုီဍဳင္သၟာင္ဂမၜိဳင္ ဒုင္တၜဳင္သုီဂဝိင္ သုီသၸသတိကုီ ကတုႝဒွ္ဒဿံင္ရ။

ယြံမွာဇန္ဂကူမန္ ေကုာံ ရဲေဗာ္တအ္

ေဗာ္ပု႙ေလဝ္ သြက္ပၛံက္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂတ ဂြံပၜတရဵဇက္အာကုႝတိုင္ပၠဵဂကူပု႙မာန္ဂွ္ ေကၜာန္သၸသဘင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္အ႒မတုဲအာရ။ ပႜဲဂွ္ ေသၛဝ္ဂၜိပ္နာနာ ေဖ်ဟ္ေလဿင္ ပေရင္ကေမၜာန္ဂတဂမၜိဳင္ဟြံက ႐ုဲစွ္ညးအာကႜိဳပ္ပၜတရဵ အဆံင္င္တုဲရ။ အဆက္ဂွ္ န(MAU) သၠိဳပ္သၠတုဲ ေကၜာန္သၸဏာ ေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ပေရင္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆)ဝါတုဲ ဂြံပည႘ပညပ္ဇိင္တပ္ ခ်ပ္ဇန္အာ သြက္ပေရင္ဂကူမန္ကုီရ။

လၲဴပၛံက္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္လဿဳဟ္ဂွ္ နကုႝအလုႝအသ႘တဿိ ေကာ္ဘိက္တက္က်ာ ပေရင္ဒိုအ္ပန္ေပါဟ္တုဲ သ႘ကၜ႘အာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေရာင္ဂွ္ေလဝ္ နကုႝေဗာ္ပု႙ ဒုင္တၜဳင္တုဲ ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ဒဿံင္ဖိုဟ္ ဂြံၐါပိဝါတုဲရ။ နကုႝဒိုအ္ပန္ေပါဟ္အလုံဍဳင္တုဲ၊ ပည႘ပညပ္သွ္ကလးအာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေျပေျပၿပံင္င္ သုီဒက္ခှံကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံဒ႘ေမာကေရသ႘ေဇတ္တ္ဂွ္ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္ပု႙ သဿဟ္န္တုဲ ၐိုဟ္လလံထာဝရ ကလိဂြံအာမာန္ေရာင္။ ဘဝညးဍဳင္ကြာန္ သုီဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ ဂုီကၜီဳတုဲ မိပ္ျမဟ္ရာင္ဆာဲေတာတက္တိုန္ ခ်ိဳတ္တ္ပၜိဳတ္တ္မာန္ေရာင္ ေစွ္စိုတ္ရ။ နေလဿင္ဗုီဂွ္ ဂြံဒွ္တိုန္ျပဟ္ဟ္ ဗြဲအေဆာတ္မာန္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ ဗိုန္န္ဇဿအ္အ္ ဆက္ဂစာန္လြ႘ပရာအာေရာင္။ ရဲေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အပႜဲ/မၛးဂမၜိဳင္ သုီညးမဆာန္ဂကူ မဆာန္ဍဳင္ဂမၜိဳင္တအ္ ကေရာံမွာဇန္အလုံဍဳင္၊ ဘိုင္ပါလုပ္ သၸလြ႘ ခ်႘ဒရာင္ျဂဳျဂဳစိုအ္ - သာ္ဝြံ မိက္ဂဝံကေသအ္ပဿဝ္ ဆဝ္ပၛဳဟ္ဏာကုီရ။

မြဲလပၚဂွ္ ပု႙ကုႝဂကူမန္ပု႙ နနဲ (MAU) ဒဒွ္၊ နဗုီတှဟ္ဟ္ဒွ္ဒွ္၊ ဆက္ေစၜာအ္တံင္တဲဗလဲကအ္ညးသၠအ္တုဲ သၜဳင္အသိင္ ပခိုင္အာ ဓဝ္ည႘သာညိ။ တုဲမၢး နမေဖ်ဟ္သႏၶိဌာန္ ဂစာန္လြ႘ည႘ည႘ ပၛိဳအ္အာကုႝတိုင္ပၠဵ (အေခါင္မန္ မန္ဖန္ဖက္ေကတ္ ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္) ပု႙ ပႜဲအခိင္ သုီဂၜးကဝ္ညးဂမၜိဳင္ ဘိုင္ကုႝဒဿံင္အသိင္ဓ႐ုိဟ္ဏအ္စိုအ္ - ဟုီတုဲ ႐ုပ္ဏာဂလာန္ရအဵ။ 

ေခတ္ပု႙ တာလ်ိဳင္ပု႙ ကုႝေျပညိ။

ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္ မန္တအ္ ဒးဖန္က္ေကတ္မာန္ေရာင္။

ေကၜာန္ဒးဒွ္၊ ေကတ္ဒးဂြံ၊ အာဒးစိုပ္ေရာင္။

 ၈-၂-၂၀၁၂                    ဗြဲမအဲပရဲ

မာ္မြဲေစြက္-၂၅၅၅           နာဲထဝ္မန္


လိက္လေလာင္ၾတး သၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္အ႒မ

သၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္အလန္အ႒မဝြံ ပႜဲကုႝစဿတ္တၛဲ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁ ဂိတုဒ႘ေျဇန္ပါ (၂၁) စုႝကုႝသှာံ ၂၀၁၂ ဂိတု ဂ်ာန္နာဝါရ႘ () ဂွ္ ေကၜာန္သၸပႜဲေဢာံခန္သၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ ႒ာန္ဂအုပ္ဗဟုႝေတံ တုဲဒွ္အာ ဗြဲအံင္ဇှးရ။

ပႜဲသၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္အ႒မဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ (၁၁၅)တၜ ေကုာံ ညးလၛတ္ (၁၅)တၜတအ္ တိုန္စိုပ္တုဲ သၛ႘ဂၜိပ္၊ ႏုက္ဗေပင္သၸဒတန္ လိက္ဒုင္စ႘ေရင္ကမၼတ႘ဗဟုႝကုီ၊ ကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္ ႏုက္ဗေပင္သၸဒတန္ သဇိုင္ဂၜံင္တရဵပေရင္ဍဳင္ ကြာန္ေဗာ္ ေကုာံ ေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ဒက္ပၲန္ေဗာ္ကုီ ႏြံရ။ မြဲအဆက္ဓဝ္ ဆက္သ႘ကၜ႘ပတိုန္ထၞးဏာ အကာဲအရာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ပၛံက္တၛဲဏအ္၊ ပေရင္ေကင္ကာအပႜဲေဗာ္ ေကုာံ အရာကိစၥဂကူ ေကာန္ညးဍဳင္ကြာန္မန္ပု႙တအ္ ဗြဲသၜဲလးရ။

စပ္ကုႝပၛံက္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကဿိန္ဍဳင္ပု႙ကာလဏအ္ အလုႝအသ႘တဿိကေယ်ာဝ္ေကာ္ကၜဳင္ ပေရင္တက္က်ာေဒံါပန္ ေပွာ္ဂွ္၊ နကုႝေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ညံင္ေသၢာံေဒံါပန္ေပွာ္ အလုံကဿိန္ဍဳင္တုဲ ပေရင္သ႘ကၜ႘ဂၜာဲသြဟ္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ႏြံကုီမွ ကလိဂြံ ဓဝ္ၐိုဟ္လလမ္ထာဝရ ေဇတ္တ္မာန္ ပေတွ္အတိုင္သဇိုင္မူဒပ္ပံင္ေကာံ ကံင္သ႘ေဖတ္ဒေရဝ္ည႘သာသဿဟ္သဿန္ ဂကူ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ (UNFC) ရ။

လၲဴအကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂၜးကဝ္ကုီ၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကဿိန္ဍဳင္ပု႙ကုီဂွ္ သၛ႘မၜာ္ခါတ္အကာဲ ဗြဲမၿဇဳိဟ္နက္တုဲ သြက္ဗၜးၐးဂကူပု႙ ေသၢာံစိုပ္သေကံတဲပု႙ဂွ္ ဆက္တုဲ  မဒးဇက္တိုန္အာ အတိုင္ဂၜံင္တရဵေဗာ္ေရာင္။

သြက္မြဲပြဳိင္ကာလ လအ္ဂြံစိုပ္သၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ဂတေတံဂွ္ ထပ္ေဖ်ံဏာတင္ပၲဝ္ကႜဳိပ္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ (၅) တင္ အတိုင္ဗြဲသဿဝ္ဝြံရ။

(၁) သြက္ဂြံသၜဳင္ဒက္ပခိုင္ ပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္။

(၂) သြက္ဂြံဒက္ပတန္ ပေရင္ဆာန္ကဿိန္ည႘သဿဟ္ဂကူအိုႆုီ။

(၃) ပေရင္ၐိုဟ္လလမ္ အလုံကဿိန္ဍဳင္ ညံင္ဂြံဒွ္ကၜဳင္မာန္ဂွ္ ပိကႜဳိပ္ပံင္ေကာံ သ႘ကၜ႘ဂၜာဲသြဟ္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သြက္ဂြံ ေကၜာန္အာ။

(၄) ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေဗာ္ဇ႘ ညံင္ဂြံမံက္ဂတဝ္ ပခိုင္ေကဿာန္ပတိုန္။

(၅) သြက္ဂြံဒက္ပတန္ ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ မှဳံကုႝအေခါင္အရာ ကံကုသုိလ္ဂကူဇကု ဇကုဖန္ဖက္ ေကတ္မာန္ ေကုာံ အေခါင္အရာဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ဍဳိက္က္ေပင္င္။

သြက္ဂြံကႜဳိက္ပ္ဗဿံက္အာ႐ုပ္ရဵ ပေရင္ကေမၜာန္ဂတဂွ္ ႐ုဲစွ္ပၲဳိန္ ကမၼတ႘ဗဟုႝ ေကုာံ ကမၼတ႘ဗဟုႝအရန္ နကုႝမာဲပှဳက္ရ။ သြက္ဂြံပၜအာတရဵေဗာ္ဂွ္ ႐ုဲစွ္ကုႝတာလ်ဳိင္ကု နာဲထဝ္မန္ ဥကၠ႒၊ နာဲရႆ ဒုဥကၠ႒၊ နာဲဟံသာ ညးအုပ္ကာနာနာ၊ နာဲအံင္ေမန္ ဖက္ေဆာညးအုပ္ကာနာနာ(၁) ေကုာံ နာဲဇဲယ ဖက္ေဆာညးအုပ္ကာနာနာ(၂) တအ္ရ။

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဝြံ သြက္ဂြံစိုပ္တိုင္ပကဵရန္တဿံဇကုမာန္၊ ကေရာံအလုံညးဍဳင္ကြာန္ဂကူမန္ဂွ္ တံင္တဲကုျဇဟတ္ မဟာမိတ္ေကာန္ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ ဘဝတုပ္ဂမၜဳိင္ ေကုာံ ဂေကာံျဇဟတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ဂမၜဳိင္တအ္တုဲ ဟြံယွအ္ဇဲ ဟြံဒုင္ကမ် ဆက္ဇက္တိုန္အာေရာင္ဂွ္ ကုႝသမီၲ လေလာင္ၾတးဏာရအဵ။`

 

သှာံ ၁၃၇၄၊ ဂိတုပုဟ္ (၁၄) မံက္                                                 ကမၼတ႘ဗဟုႝ

သှာံ ၂၀၁၂၊ ဂိတု ဂ်ာန္နာဝါရ႘ (၇)                                            ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တဲၛပၜန္ဂတးမန္(၆၄)ဝါ

ဗဟႝု - ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

 ယြံေကာန္ဂကူမန္ ေကုာံ သၢံင္ညးဆာန္ဂကူတအ္

သၸတံႏူကႝု ေကၜာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပႜဲေသှာဝ္ ဟြံဂြံ၊ ဒးဒုင္ပန္ဂစိုတ္ ဒးဒုင္ရပ္ေဖ်ံထံင္တုဲ ပၜန္ဂတး ရပ္လြဟ္ဂကူမန္တံ ပႜဲေခတ္ပစၥဳပၸန္ဏံ ကတႝုဒွ္ကၜဳင္ ကေရာံသၜးပြးဍဳင္ဗဿာရ။ မဲြဒၿမိပ္တရဵ လုပ္ေပဲါဗတိုက္ ေကတ္အေခါင္ ဗၜးၐးဂကူမန္ပ႙ု ဗိြဳင္(၆၀)သှာံျပင္ဏအ္ဂွ္ ဒးဒုင္ပူဇဵကၜဳင္လမ်ဳီ ဇိုင္တဲ ဆီပဠက္ ပိုန္ဟာန္ ဗဲြမဂၜိဳင္ေဂၜင္ရ။ လၲဴညးတအ္ မသၜးလဝ္နာနာ သြက္ဂကူ သြက္ဍဳင္မန္ရးမန္တအ္ဂွ္ ပု႙သၸအဲပရဲ ထိုင္သးေရွ္ေသွ္ကုီရ။ ပၜန္ဂတးပု႙ ဂြံလအ္ဂၜိင္ကၜဳင္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူအလႝုအသ႘ မဟာဂကူဗဿာတအ္ ေကဿာန္ေကမ္ဇ်ွာပ္လဝ္ ေသှာတ္တၜအဝႝုမဲြဍဳင္၊မြဲေဗာ္ကီု ေကုာံ ေသှာတ္တၜအဝႝုပှာန္ကီု သီုကႝုတင္ဍဳိန္လ် လၸၚရဲပၜန္ဂတးတအ္ကီု ေကုာံ  တင္တှဟ္တှဟ္တအ္ဂမၜဳိင္ ႏြံကီုရ။ တိုင္ပၠဵရန္တဿအ္ဂကူပု႙ ပေရင္ဗၜးၐးဂကူပု႙ စႝုကလိဂြံဂွ္ သၸတိုင္ကႝု နနဲပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ ပု႙ဆက္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္ေရာင္။

ေဗာ္ပ႙ုဂွ္ ရန္ကႝုသြက္ဂြံသွ္ကၜး ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တုဲ ေဒါအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ (၁၅) သှာံျပင္ကီုေလဝ္ ေကှာတ္တဲ အလႝုအသ႘ပှာန္တံ ရပ္ဓရတ္ကၜဳင္ သြက္ဂြံသၸဒပ္မင္ပယ်ဳႝ၊ ဒပ္ကင္ကြာန္ (ဝါ) သီုကႝုေဖ်ံလြဟ္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ ဒုင္တဲဟြံမာန္တဲု ပႜဲ၂၀၁၀ ဂွ္ ပေရင္ေဒါအ္ပန္ေပွာ္ လုီကၜဳင္ရ။

ဂေကာံျဇဟတ္ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ သုီေဗာ္ပု႙ ပါလုပ္တုဲ ဒက္ပၲန္ပၲဳိန္ (ကံင္စ႘ေဖတ္ဒေရဝ္ ည႘သာသဿဟ္သဿန္ ေကာန္ဍဳင္အေရင္ ဂကူဂမၜဳိင္) တုဲ ဆက္ခ်႘ဒရာင္မံင္ နကႝုပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပေရင္ပှာန္ ေကုာံ ပေရင္နာနာတံ ႏြံရ။ နကႝုပေရင္ပှာန္ ဒးဒုင္ဗတိုက္ကၜဳင္ေလဝ္ ဆက္စပ္တုဲ ဂြံဘိုင္ရုီဗင္ ဒုင္တဝ္ေစှဟ္အာမာန္ ဖန္ဇန္ဒဿံင္ရ။ နကႝုပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေလဝ္ ရန္ကႝုၐိုဟ္လလံ အလုံဍဳင္တုဲ ေဒါအ္ပန္ေပွာ္ ညံင္ဂြံဒွ္ကၜဳင္၊ ႏူဂွ္မြဲကဆံင္ ပေရင္ေသာင္ကလး ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ နနဲပိကႜဳိပ္ တက္က်ာ ဂြံဒွ္မာန္ေလဝ္ ဒးဂစာန္အာေရာင္။ စပ္ကႝုဒဝ္အံင္သာန္သုက်႘ ပၲိတ္လိက္ ပေရင္ဘိုင္သၸလြ႘ အရာေဒါအ္ပန္ေပွာ္တုဲ ဂြံသွ္ကလး နပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ ထံက္ဂလာန္ ဒုင္တၜဳင္ရ။

အကာဲအရာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပႜဲဍဳင္ပ႙ုဏအ္ ၐိုန္ရ အလႝုအသ႘တဿိ မံက္ကၜဳင္တုဲကီုေလဝ္ ပေရင္ျပံင္သၜာဲ လၸာ္ခိုဟ္ ဟြံဆႝုညာတ္ဏီဖိုဟ္ရ။ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဒးဒုင္မံင္ထံင္ နနဲအဓမၼတံေလဝ္ ဟြံဗၜးကႝု အေယာင္အလာ ကေမၜာန္ဒက္ပၲန္ ပေရင္ည႘သာသဿဟ္သဿန္ အပႜဲဍဳင္ဟြံမြဲသဿးဟြံက၊ သီုသၜဳင္အသိင္ပှာန္ အပႜဲဍဳင္တုဲ၊ ဆက္ဗၲဳိက္မံင္ ရဲပၜန္ဂတး ေကာန္ဍဳင္အေရင္တံဖိုဟ္ရ။ ဂေကာံျဇဟတ္ ေဗာ္ပေရင္ကြာန္ ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ႏြံကုေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ေကာန္ဂကူဒုင္႐ုဲလဝ္မာဲ အခန္ပၲဳိ္န္ဂလာန္ သြက္ဂုဏ္ဖႝုဍဳင္ သြက္ညးဍဳင္ကြာန္ သီုေကာန္ဍဳင္အေရင္တံ ဟြံမာန္ ဒးဒုင္ပဲါတးေထာံဂၜဳိင္ရ။ အရာကိစၥလႝၛဳ ပေကာံျဇဟတ္တုဲ အာတ္မိက္ ပၲိတ္လိက္လေလာင္ ႏြံညိညကီုရ။

  ယြံေကာန္ဂကူမန္ ေကုာံ သၢံင္ညးမဆာန္ဂကူတအ္

 ရန္တဿံပၜန္ဂတးဂကူမန္ပ႙ု ဟြံစိုပ္တိုင္ပၠဵဏီ (ဝါ) ပေရင္ေသာင္ကလး ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ နနဲၐိုဟ္ဟ္ႀသိဳဟ္ႀသိဳဟ္ ဟြံကတႝုဒွ္ ဟြံမံက္ကၜဳင္ဏီဖိုဟ္တဲု တာလ်ဳိင္ပၜန္ဂတးဂကူပ႙ု ဆက္ႏြံမံင္ဏီရ။   ဟိုတ္ဂွ္ရ အလုံဂကူမန္ပ႙ုကီု ေဗာ္ပ႙ု၊  ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုကီု နစိုတ္ဓါတ္ခိုင္င္ ဇဲဝိရိယဗိုန္န္ ပေရင္ည႘သဿဟ္ႏြံႏြံ လၲဴပကတိ အရာကႝုဂွ္ ဆက္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္ ကေရာံမဟာမိတ္ ဂကူေကာန္ဍဳင္အေရင္ဂမၜဳိင္ ကႝုျဇဟတ္ ဂေကာံဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ဍဳင္ပ႙ု ေကုာံ ဍဳင္ဂမၜဳိင္တံ အိုတ္စိုအ္ ဗတို္က္ဖေအာဝ္လေလာင္ဏာ ပဲႜတဲၛပၜန္ဂတးဝြံရအဵ။

 

                      ေကာန္ဂကူမန္တအ္                            ည႘သာအိုတ္ညိ

                      ပေရင္ကံကုသႝုဂကူမန္                         မန္ဒးဖန္ေရာင္။

 ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္                        ဒက္ပၲန္အိုတ္ညိ။

 

၁၃၇၃ ဂိတု ခႜဲသ႘ေပင္                                          ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟႝု

၂၀၁၁ ၊ သှာံ ဂိတု August  14                               ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


         လိက္သဝဏ္ ဥကၠဌဗဟႝု သြက္တဲၛပၜန္ဂတးမန္ မရႏုက္ကႝု(၆၄)ဝါ

  (မႝၛဳရအဵ) ယြံညးဍဳင္ကြာန္မန္ ေကုာံ သဂံင္တအ္

တဲၛဏအ္ဝြံ ဒွ္တဲၛေတဿင္ တဲၛၿပဲ သြက္ဂကူမန္ပ႙ု မဒွ္တဲၛပၜန္ဂတးမန္ပ႙ု မရႏုက္ကႝု(၆၄)ဝါရ။ သြက္ဂြံစႝုဒှာ မွာဇန္ဂကူပ႙ုကီု၊ သြက္ဂြံလြ႘ပရာ မင္မြဲအာဂကူ ေကုာံ ႐ုန္ဂစာန္ ေသၢာံဂြံ အေခါင္အရာဖန္က္ေကတ္ ကံကုသႝုဂကူမန္ကီ္ုတဲု ပဲါဟြံဗၜး ေဒါအ္ဟြံဂြံတဲု မန္ပ႙ု ဒးရပ္လြဟ္ ဒုင္တဝ္ေစှဟ္ကၜဳင္ စတံႏူသှာံ(၁၉၄၈) ခဲႜသ႘ေပင္ ေတအ္ရ။ ဟိုတ္ႏူ ရဲဝါဒ႘မဟာဂကူဗဿာ အလႝုအသ႘ အဆက္က္တအ္ ရပ္စပ္ေသာင္ကလးကၜဳင္ နကႝုနဲပေတဟ္၊ ျဒဟတ္ေဝင္ပှာန္ အပဲႜဍဳင္မဗိၲဳက္သအးတဲု၊ ပ႙ုေလဝ္ ဒးဒုင္တဝ္ေစှဟ္ကၜဳင္ အဆက္က္မဒွ္ရ။

ပဲႜတရဵတဝ္ေစှဟ္ပၜန္ဂတး မတံၛက္ေတဲၛ၊ ခဠံက္ဂနက္ မဂၜိင္ေသၛာဲဏအ္၊ နကႝုစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူ၊ နဇဲလြ႘ ညးဆာန္ဂကူမန္တအ္ ဒုင္ခ႘၊ ဒုင္ဒဒိုက္ ဒုင္ဂိ၊ ဒုင္ေလင္နာနာတုဲ ခ်႘ဒရာင္ကၜဳင္္္လဝ္ရ။ ဒဿာႏူဂ္ွေဟင္ နဒဒွ္ဂကူေဇှာ္မဲြကီု၊ ေဒသတိဍာ္တႝြဳရးမန္ နယဿဳကီု၊ ညးဂမၜဳိင္ ဒးသၸကၜဳင္သမၲီ ၐိုတ္ကရုိက္ႏြံရ။ မဲြလပၚ၊ ၐိုတ္အကာဲအရာမကႝု ၐိုတ္သဿဟ္ေစာံ စႝုဒနာမင္မဲြ ႐ုီဗင္ကုဂကူမန္ပ႙ုမာန္ကၜဳင္ႏြံကီုရ။ ဒွ္သာ္ဂွ္တဲု ကုညးဆာန္ဂကူ သဂံင္ဂမၜိဳင္ မပူဇဵလဝ္လမ်ဳီ သြက္ဂကူမန္ ဍဳင္မန္တအ္ဂွ္ ပဲႜတဲၛမၿပဲဏအ္ ပ႙ုဗွ္ဗှဳဟ္တဲု ေရွ္ေသွ္အိုတ္စိုအ္။ ကေရာံဂွ္ ကုညးမဆာန္ဂကူဂမၜိဳင္ မဒုင္ဂိေလင္ေဆာံဘဝ သီုသလးနာနာတအ္ဂွ္ေလဝ္၊ ပ႙ုသၸအမ္သဝ္ ထိုင္သး သီုစၜးစရာဲ ညးတအ္အိုတ္စိုအ္ ကေသအ္ပဿဝ္ဏာႏူဏအ္ရ။

 

ယြံ - မွာဇန္မန္ ေကုာံ သဂံင္တအ္

ပ႙ုေဒါအ္ကၜဳင္ပန္ေပါဟ္ စွ္သုန္သှာံျပင္ သြက္ဂြံေဖ်ဟ္တင္ေဂှင္ သွ္ကလးပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သီုအေခါင္အရာ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ကီုေလဝ၊္ ရဲအလႝုအသ႘ပှာန္တအ္ ေကှာတ္တဲဏအ္ ဓရတ္ကေရပ္ နကႝုျဒဟတ္ ကႝုျပံင္သၸ ဒပ္မင္ပယ်ဳႝ၊ဒပ္ကင္ ဍဳင္ကြာန္ (ဝါ) သီုကႝုေဖ်ဟ္လြဟ္ဂွ္၊ ကတႝုဒွ္ကၜဳင္တဲုရ။ ပ႙ုေလဝ္ ဒုင္တဲဟြံမာန္လးလးဒဟ္တဲု နဗီုသာ္ဂွ္ ပေရင္ေဒါအ္ပန္ေပါဟ္ ကႝုဒပ္ပှာန္ဗဿာဂွ္ လီုအာတဲုရ။ ၐုိန္အလႝုအသ႘တဿိ တိုန္ဟီုကီုေလဝ္ ရဲပှာန္ေၾတံတအ္ေဟင္ရ ေကာပ္ကာဲလဝ္ နကႝုေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ကဿိန္ဍဳင္(၂၀၀၈)ဂွ္ရ ဒွ္တဲု ၿပံင္လွာဲေတဿင္ ဟြံဆႝုဏီရ။ တဲုပၜန္ သီုကႝုေဝင္ကၜဳင္ပှာန္ လပၚေဒသဂကူေသံေဇှာ္(ယွာန္) ေကုာံ ကေခ်င္တအ္ပၜန္တဲု ပဿတ္ပှာန္တူကှာန္ ဂၜဳိင္ကၜဳင္ဒဿံင္ဖိုဟ္ရ၊၊

လၲဴဒွ္ဒဿံင္ ဗီုဏအ္ဂွ္၊ နကႝုေဗာ္ပ႙ုေလဝ္ကီု၊ သီုနကႝုဒပ္ပံင္ေကာံေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္(UNFC)ေလဝ္ကီု၊ ညံင္ဂြံ ဒုင္ခ႘ တံင္တဲတုဲ တဝ္ေစှဟ္အာမာန္ ဒးပေလဝ္ပေလတ္ ဖန္ဇန္ဒဿံင္ရ။ မဲြလပၚဂွ္ နေဒါအ္ပန္ေပါဟ္ အလံုဍဳင္မဲြတဲု ညံင္ဂြံသွ္ကလးအာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မာန္ဂွ္ေလဝ္ ဖန္ဇန္သပလြ႘အာ မဲြစံြကီုေရာင္။ အၾကာဏအ္ ဒဝ္အံင္သာန္သုက်႘ ကႝုနင္လိက္ စပ္ကႝုဘိုင္သၸလ႘ြအရာေဒါအ္ပန္ေပါဟ္တဲု သဂြံသွ္ကလး နပေရင္ဍဳင္ကြာန္လဿိန္ဍဳင္ႏြံဂွ္၊ ပ႙ုထံက္ဂလာန္ ဒုင္တၜဳင္ ဗြဲမမိပ္စိုတ္ရေရာင္။

 

ယြံ - မွာဇန္ဂကူမန္ ေကုာံ သဂံင္တအ္

နနဲပိကိႜဳပ္တက္က်ာ ဂြံေသာင္ကလးအာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကဿိန္ဍဳင္ပ႙ုမၢး၊ ဒးရးခိုဟ္အိုတ္ သြက္ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံပ႙ုဏအ္ေရာင္ ပေတဟ္ေစွ္စိုတ္ရ။ ဆဂး အလႝုအသ႘ ရဲအုပ္ဓုပ္ ေကုာံ ညးေဇှာ္ပှာန္ဗဿာတအ္ဂွ္၊ ဟြံသၸဂ႐ု ကႝုရမ်ာင္ဆႏၵဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ ေကုာံ ညးဆာန္ဍဳင္တအ္တဲု ဆက္ေသာင္အာကႝု ပေရင္ပှာန္ ဗီုတဲုတဲုကၜဳင္ေတအ္ရမၢး၊ ပ႙ုေလဝ္ တံင္တဲကႝု ဂကူဘဝတုပ္ဂမၜဳိင္ ရဲဒပ္ပံင္ေကာံပ႙ုတဲု ဒးဆက္ဒုင္တဝ္ေစှဟ္အာ ဗြဲမပုိတ္သၠဳတ္ေရာင္။ နကႝုပံင္ဗစပ္ အာကႝုဗီုျပင္ ေပဲါဗၲိဳက္နာနာကီု၊ ဆက္စပ္ကုျဒဟတ္ ဂေကာံဒ႘ေမာကေရသ႘တအ္ကီုတဲု၊ အတိုင္ဂၜံင္တရဵပ႙ု ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ဂွ္ ပ႙ုဒးဆက္ဇက္တိုန္ ဗဲြစဿတ္ေရာင္။ ဟြံစိုပ္ရန္တဿအ္တိုင္ပၠဵဏီမၢး ေဗာ္ပ႙ု၊ ဒပ္ပ႙ု ဟြံဖ်အ္လြ႘ဨကန္ရ။ ဒွ္သာ္ဂွ္တုဲ ပဲႜတဲၛမၿပဲဏအ္ မြဲဝါပၜန္ ထပ္ေဖ်ဟ္သႏၶိဌာန္ သြက္ေသၢာံ ဆက္ဂစာန္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္ ကေရာံေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပ႙ုပၜန္စိုအ္ သာ္ဝြံ ကေသအ္ပဿဝ္ဆဝ္ဏာ အလုံမွာဇန္ဂကူမန္ပ႙ု မႏြံပဲႜဍဳင္ဗဿံက္/ပလိုတ္ ေကုာံ ဍဳင္သၟာင္ၐက္ၐ႘ေဇှာ္တအ္တုဲ ႐ုပ္ဏာဂလာန္ ဆဝြံရ။   

            မဲြကဆံင္(MAU)ေကဿာန္ပခိုင္တိုန္ ဓဝ္ည႘သာအလံုဂကူမန္အိုတ္ညိ။

                ကံကုသႝုဂကူမန္ မန္ဒးဖန္က္ျပဳေျပင္ေကတ္မာန္ဗဲြစဿတ္ေရာင္။

             ပၜန္ဂတးမန္မဍာံျပေကြဟ္ ဒးအံင္ဇှးဗဲြစဿတ္ေရာင္။          

 

                                                                                    ဗဲြမအဲပရဲ

                                                                                    နာဲထဝ္မန္                                                                                                                                                                                                             ဥကၠဌဗဟႝု (ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ)