Back to Home
 

 

Nai Shwe Kyin
တိုင္ပၠဵပု႙ဂွ္ သြက္ဂြံကေလင္ဒက္ပတန္ ဍဳင္မန္ပု႙အတိုင္ေႀတံ မဒးဒုင္ပၜံင္ၐးဏာကုႝဗဿာ ပႜဲသှာံ ၁၁၁၉ေတအ္။ ဍဳင္ပု႙ၐိုန္ရ ကလိဂြံသၜးပြး ႏူအင္ကလိက္ ပႜဲသှာံ ၁၉၄၈ ေတအ္ကုီေလဝ္ အေခါင္သြက္မန္ဂွ္ မုေလဝ္ဟြံကလိဂြံ။

နာဲယွ႙ဳေက်န္ (၁၉၁၃-၂၀၀၃)

ဥကၠဌေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေႀတံ

လိက္လေလာင္ၾတး


လိက္လေလာင္ၾတးတဲၛေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၅)ဝါ

ယြံညးဆာန္ဂကူညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ -

တဲၛဏအ္ဝြံ ဒွ္စဿတ္သမၲီတဲၛေကာန္ဂကူမန္ စပတန္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘တုဲ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ ေကၜာန္သၸအေသအဟာန္ တဲၛေကာန္ဂကူျဂဳျဂဳၿဂီဳၿဂီဳဂွ္ ဒွ္ျဇဟတ္မိပ္စိုတ္ ေထက္ကုႝဒးထုိင္သး ဗြဲမေလာန္ရ။ တဲၛေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ေစှာန္ထၞးကုႝဝင္မန္၊ ႏြံကၜဳင္ကုႝနန္ထဝ္၊ ႏြံကၜဳင္ကုႝကဿိန္ဍဳင္သၜးၐးတုဲ သုီသၜဳင္ကုႝဆီဇာတိဂကူ၊ စိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူရ။ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ တီ ေကတ္ဝင္အတိက္ေတံတုဲ ညံင္ဂြံဗၜးၐးတိတ္ႏူဘဝဍိက္မာန္ သြက္ဒးခ်ပ္ဗစာ သုီဒးေကတ္အာ တာလ်ဳိင္ပေရင္ဂကူ ေသဲေသဲေရာင္။ အနာဂတ္ဂတေတံ ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္ မန္တအ္ သြက္ဂြံဖန္က္အာမာန္ဂွ္ ဂကူမန္တအ္ေဟင္ အဓိကဒးဂစာန္ ေကၜာန္အာ ည႘ည႘သာသာေရာင္။

ကႜဳိင္ဗတာင္နန္ထဝ္ ၐိုန္ဒးကဝ္ပိုတ္ တိဍာ္ဍဳင္မန္ ၐိုန္ဒးေဆာံေလင္အိုတ္ ဂကူမန္တအ္ ဒးဒုင္ဂစိုတ္ကၜဳင္ နကုႝဠက္ ကိုဋ္ကၜာေလဝ္ တဲၛဏ ံ ဂကူမန္တအ္ ေသွ္ၐက္မံင္ ျပာျပာကတ္ကတ္ဏီဂွ္ ဒဿာႏူစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူေရာင္။ ဗုီဂကူမန္ကုီ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ တှဟ္ဟ္တအ္ေလဝ္ ဂကူညး ညးဆာန္ ႐ုန္ဂစာန္လုပ္မံင္ ေပဲါဗၲဳိက္သြက္ဂကူ ညးတအ္ ေသၢာံဗၜးၐးကုီရ။

အလုႝအသ႘ဍဳင္ပု႙ တၛဲဏအ္ဂွ္ ပတဝ္အာ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘တုဲ ျပဳေျပင္ၿပံင္သၜာဲမံင္ ညိညၿဇဳိင္သာႏြံရ။ ဆဂး ၾကက္ေဍံ ေထက္ကုႝ ဒးျပဳေျပင္ၿပံင္သၜာဲတအ္ဂွ္ ႏြံမံင္ဗြဲမဂၜဳိင္ဏီတုဲ တဲၛဏအ္ ဒးရံင္ေက်ာဝ္အာေစအ္အ္ေရာင္။

အလုံဍဳင္မြဲ ေဝင္မံင္ပှာန္ကု ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ ဍာ္ဇမၜိင္မၢး ဍဳင္ကြာန္ဟြံညိင္ဝတ္၊ ျဒပ္ရတ္ေလင္ဒိုက္ အေခါင္မှိဟ္ ဗၜဳိက္တှီ သဿးဟြံက ပတဝ္အာကုႝ ကဿိန္ဍဳင္ထကးျပးေရာင္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ တီကၜဳိဟ္ကၜဳင္တုဲ အာတ္မိက္ကၜဳင္ သြက္ဂြံဒက္ပတန္ ဓဝ္ၐိုဟ္လလံရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ အလုႝအသ႘တဿိ ဒးဂၜာဲနဲတုဲ တက္ဒဿံင္က်ာ သြက္ဂြံပေဒံါပှာန္ ေသာင္ကလးအာ ျပသှာပေရင္ကြာန္ေရာင္။ လၲဴဏအ္ လညာတ္ေဗာ္ပု႙ဂွ္ ယဝ္ပတဝ္အာကုႝ ပေရင္ဒက္ပတန္ ဓဝ္ၐိုဟ္လလံေဇတ္တ္မၢး ဒးေဒါအ္ပန္ေပွာ္ အလုံဍဳင္တုဲ ဒးဆုႝဂဗတက္က်ာ ေသာင္ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကုဂေကာံရပ္လြဟ္ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ ေကာံေကာံမြဲစြံေရာင္။ အပႜဲအကာဲအရာဏအ္ အလုံဂကူမန္တအ္ကုီ သုီဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမဳၜိင္ ည႘ည႘သာသာ ပံင္ေတာဲတုဲ ဂိုတ္ဂစာန္အာမၢး တြႝဳရးဍဳင္မန္ ႏြံကုႝအဝုႝကုီ သုီကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ ပႜဲပစၥဳပၸန္ဏအ္ ဗြဲစဿတ္မံက္ကၜဳင္မာန္ေရာင္။

ယြံညးဆာန္ဂကူညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ -

လၲဴအကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကတုႝဒွ္မံင္တဲၛဏအ္ အလုံဂကူမန္တအ္ ဒးစြံအာ႐ုီတုဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာတင္ပဿိက္ေဇှာ္တအ္ဂွ္ -

() တံင္တဲကုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပု႙ကုီ သၸသၨဳိင္ကုႝဂၜံင္ေစှာန္ ဂေကာံပံင္ေကာံပေရင္ဂကူမန္(MAU) ကုီတုဲ အလုံဂကူမန္တအ္ ညံင္ဂြံည႘သာ ဒးဆက္စပ္ပံင္ေတာဲေကၜာန္အာ ပေရင္ဂကူျဂဳျဂဳၿဂီဳျဂီဳေရာင္။

() သၸသၨဳိင္ကုႝ ဂၜံင္ေစှာန္ဒပ္ပံင္ေကာံ ကံင္ၿဇ႘ေဖတ္ဒရာည႘သာသဿဟ္န္ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ (UNFC) တုဲ ဂကူေကာန္ ဍဳင္အရင္ဂမၜဳိင္ ဒးဆက္စပ္ပံင္ေတာဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာေရာင္။

() လၲဴအလုႝအသ႘သမတဥဴတိင္သိင္ ေကာ္ဘိက္တက္က်ာ ေဒံါပန္ေပွာ္ေသာင္ကလးျပသှာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဏံ ဂုဏ္ဖုႝ ဂကူေလဝ္ ညံင္ဂြံမံက္ အေခါင္ခိုဟ္ေလဝ္ ညံင္ဟြံဂြံဗၜးတိတ္ ႏူတဲ စြံသတိတုဲ ဒးပံင္ေတာဲဂစာန္အာ ည႘ည႘သာသာေရာင္။

သေရာပ္ေထာံမၢး အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဍဳင္ပု႙တဲၛဏံဂွ္ ဒွ္ကာလဆိုက္ညန္မံင္ကုႝ အၿပံင္အသၜာဲ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေကာန္ဂကူေရာင္တုဲ ညးညးအဲအဲ ဒးစြံအာ႐ုီ ည႘ည႘သာသာ ဂိုတ္ဂစာန္အာညိဂွ္ ဆဝ္ဗၛဳဟ္ ဗတိုက္ဖေအာဝ္ဏာ ရအဵ။

        အလုံဂကူမန္တအ္                     ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

       ပေရင္ကံဘဝဂကူမန္                  န္ဒးဖန္ေရာင္။

      ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္              က္ပၲန္အိုတ္ညိ။

 

သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၃ ဂိတုမာ္ ()ေစြက္                 ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟုႝ

သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၂၀၁၂ ဂိတု ေဖဖဝ္ဝါရ႘(၈)                     ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တၛဲပၜန္ဂတးမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၃) ဝါ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ (ဗဟုႝ)

 ယြံေကာန္ဂကူမန္ ေကုာံ သၢံင္ညးဆာန္ဂကူတအ္

 ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံပု႙ ညံင္ဂြံဗၜးတိတ္ ႏူသဿဝ္တဲေအကၤလိက္၊ ဂ်ပါန္တအ္မာန္ဂွ္ ဂကူမန္ပု႙ေလဝ္ လဿိဟ္ဗြဲမဂၜိဳင္ ပါလုပ္ပၜန္ဂတးကၜဳင္လဝ္ရ။ ဆဂး ဂြံဗၜးၐးတုဲဂွ္ အေခါင္သြက္ဂကူမန္ပု႙ မုဟြံမံက္ကၜဳင္ရ။ မန္ကုဗဿာတုပ္ပ္ရဂးတုဲ ရဲဂြံအဝုႝတအ္ ငၛိတ္ကလက္ကၜဳင္ဂကူမန္ရ။ လၲဴဏအ္ ဂကူမန္ပု႙ ဟြံေပင္စိုတ္ ထၞဆႏၵအာတ္မိက္ကၜဳင္ဂွ္ ညးအာကႜိဳပ္တအ္ ဒးဒုင္ရပ္၊ ဒးဒုင္ကၜတ္ဂစိုတ္၊ ဒးဒုင္စံင္ကြာန္ သၸမာန္ကၜဳင္ နကုႝျဇဟတ္၊ နကုႝလြဟ္တုဲ ပု႙ဒးရပ္လြဟ္ လုပ္ကၜဳင္ေပဲါဗၲိဳက္ သြက္ဂကူမန္ပု႙ေရာင္။

 ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ လုပ္ကၜဳင္ေပဲါဗၲိဳက္ ပြိဳင္ (၁၀) သှာံတုဲ ပေတွ္ေကတ္ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အပ္ေထာံလြဟ္ လုပ္အာပႜဲဗြိဳင္ေသှာဝ္ရ။ မြဲအဆက္ဓဝ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဆက္လုပ္ကၜဳင္ေပဲါဗၲိဳက္ရပ္လြဟ္ပၜန္ရ။  အပႜဲတရဵပၜန္ဂတး ဍာ္ဇမၜိင္ဏအ္ ညးဆာန္ဂကူမန္ ဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ ဒုင္ဒဒိုက္၊ ဒုင္ပူဇဵကၜဳင္လမ်ီဳတုဲ သတ္ပဿဝ္ဇဝ္ပၠဵပၜန္ဂတး ၐိုတ္ေထက္ႀကိဳက္ မံက္ကၜဳင္ကုီရ။ ကေရာံဂွ္ တြႝဳရးဍဳင္မန္ ႏြံဆယဿဳ မံက္ကၜဳင္ကုီရ။ လၲဴညးပူဇဵကၜဳင္လမ်ီဳ ဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ဂွ္ ပု႙ဒးဗွ္ဗှဳဟ္ေ႐ွ္ေသွ္ရဵဂဵ သၸသမၲီျဇိဳဟ္ဟ္နက္က္ေရာင္။

 ၁၉၉၅ ဂွ္ ရန္တဿအ္သြက္ဂြံဂၜာဲနဲ ေသာင္ျပသှာ နနဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္မာန္ ညံင္ရဵဂေကာံတှဟ္ဟ္တအ္ကုီ ပု႙ေဒါအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ရ။ ကာလေဒါအ္ပန္ေပွာ္လအ္ကၜဳင္ (၅) သှာံျပင္ဂွ္ ဟြံဂြံေသာင္ကလးျပသှာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဏီဖိုဟ္ရ။ ေကှာတ္တဲ ပႜဲသှာံ (၂၀၁၀)ဏအ္ ဖန္ကၜဳင္ သြက္ဂြံၿပံင္သၜာဲ သၸေထာံ ဒပ္မင္ကြာန္၊ ဒပ္မင္ပယ်ႝဳပၜန္ရ။ အေခါင္ေကာန္ဂကူ စပ္ကုႝပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ဟြံေသာင္ကလးမြဲသာ္ ေဖ်ံဗုီဒပ္ကၜာသာ္ဏအ္ဂွ္ ဟြံဒးညာတ္တုဲ ပု႙ဟြံဒုင္တဲရ။ ျပသှာဂကူ၊ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္တအ္ဂွ္ ေသာင္ေကတ္ နနဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂြံမၢး ခိုဟ္အိုတ္ရ။ ညံင္ဂြံဒွ္ေသာင္ သာ္ဝြံမာန္ဂွ္ေလဝ္ ေဗာ္ပု႙စြံစိုတ္ဂၜိင္င္တုဲ ေအင္ဒုင္ဂၜာဲမံင္နဲဖိုဟ္ရ။ အတိုင္ဟုီဂးကၜဳင္လဝ္ ပႜဲအခိင္ တက္က်ာေဒါအ္ပန္ေပွာ္ေတံ - သွ္ကလးတက္က်ာ ေသာင္ျပသှာ ကုအလုႝအသ တိုင္တဿိေတံဒွ္ဒွ္၊ ကုအလုႝအသလဿဳဟ္ဒွ္ဒွ္ ပု႙ဒုင္မံင္တဲရ။ အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဍဳင္္ပု႙တၛဲဏအ္ဂွ္ ေသၢာံဒက္ပတန္အာ ပေရင္ည႘သာသဿဟ္န္ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ကုီ၊ ေသၢာံဗဿံက္ပၲိဳန္အေခါင္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ကုီဂွ္ ဂၜံင္ဟြံပံက္၊ ေပဲါ႐ုဲမာဲ (၂၀၁၀)ဏအ္ေလဝ္ ပံက္ကုႝဂၜံင္မာန္ဟြံေသင္၊ နဲပိကႜိဳပ္တက္က်ာေဟင္ ပံက္ကုႝဂၜံင္ဍာံဍာံမာန္ေရာင္ ပု႙ညာတ္ရ။

ဟိုတ္ဂွ္တုဲ ေဗာ္ပု႙၊ ဒပ္ပု႙ ပု႙ဆက္ပခိုင္အာတုဲ တိုင္ပၠဵပု႙ ညံင္ဂြံစိုပ္ဂွ္ နနဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုီ၊ သုီနဲစုႝဒှာဇကု ပု႙ဒးဂစာန္အာေရာင္။ ပု႙ဒးပံင္ေတာဲ ကုဂေကာံမဟာမိတ္ ဂေကာံဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ သုီဂေကာံဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘တအ္တုဲ ဒးဒက္ပၲန္အာ ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္၊ မစကာေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ဍာံျပေရာင္။ ေဗာ္၊ ဒပ္ပှာန္၊ ဂေကာံ၊ ပူဂုႝညးဆာန္ဂကူမန္တအ္ လၲဴဂၜံင္တရဵဏအ္ ပု႙ဒတူလိုင္အာ ဗိုန္န္ခိုင္င္တုဲ ဆက္ဇက္တိုန္အာ ဂံင္င္သကာသကာအိုတ္စိုအ္။

 

ေကာန္ဂကူမန္တအ္   -   ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

ပေရင္ဂကူမန္      -      မန္ဒးဖန္ေရာင္။

ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္    -     ဒက္ပၲန္အိုတ္ညိ။

 ၁၃၇၂ သှာံ၊ ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္                                                            ကမၼေကင္ကာဗဟုႝ

၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၅။                                                                     ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တၛဲပၜန္ဂတးေကာန္ဂကူမန္

မရႏုက္ကႝု(၆၂)ဝါ

႒ာန္ဂအုပ္ဗဟႝု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

ယြံမွာဇန္ဂကူမန္ ယြံသၢံင္ရဲေဗာ္တအ္ ဂကူမန္ပ႙ုဝြံ ျပာကတ္ကၜဳင္ပႜဲဝင္ဍဳိက္ေပင္မံင္ကု လကၽွန္ဂကူကၜာေလဝ္ အေခါင္အရာသြက္ဂကူဟြံဂြံ ပေရင္သၸသမၲီဂကူ ဒးဒုင္ကဿာတ္လဒႝုကၜဳင္ နကႝုအဝႝုတဲု ပါဲဟြံဗၜးဒးရပ္လြဟ္ ပၜန္ဂတး သြက္ဗၜးၐးဂကူ ရ။

စဿတ္သမၲီ တၛဲပၜန္ဂတးဗၜးၐးဂကူမန္ပ႙ုဂွ္ တၛဲဏံ ေပင္ကၜဳင္ (၆၂) ဝါ ကၜာရေလဝ္ ရန္တဿံတိုင္ပၠဵဂကူပ႙ုဂွ္ ဟြံစိုပ္ဏီ။ ဟိုတ္ႏူပေရင္ပၜန္ဂတးဗၜးၐးဂကူပ႙ု ႏြံကီုတုဲ ပေရင္ဒးဒုင္ငၛိတ္ကဠက္ဂကူဂွ္ သာကၜဳင္၊ ပေရင္သၸသမၲီ လၲဴဂကူပ႙ုလၛဳႝလၛဳႝ မံက္ဂတဝ္ကၜဳင္ရ။ ေကာန္ဂကူပ႙ုေလဝ္ စိုတ္ဓါတ္ဂကူထတ္ကာတ္ျမဟ္ၿမဵကၜဳင္ရ။ ေသၢာံဒွ္ကၜဳင္ သာ္ဝြံမာန္ ကုပူဂႝုဂၥာန္လြ႘ကၜဳင္ ဒုင္ပူဇဵလဝ္ လမ်ဳီဆီ ပဠက္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ေကာန္သၢံင္ ညးဍဳင္ကြာန္ ညးဆာန္ဂကူ ေခတ္အဆက္အဆက္တံဂွ္ ပ႙ုေ႐ွ္ေသွ္အဲပရဲ သၸမံင္သမၲီ လဿဳိန္ရ။

ပႜဲကဿိန္ဍဳင္ပ႙ု ဂကူနာနာ ပံင္ေကာံတန္တဵမံင္ေရာင္ဂွ္ ညးမဂြံအဝႝုတံ ဟိုတ္ႏူဟြံသၸသမၲီ သီုဍဳႝဍဳိက္ငၛိတ္ဓလီုမံင္ နနဲနာနာသာ္တုဲ ဂကူပ႙ုကီု၊ ဂကူတှဟ္ဟ္တံကီု ပါဲဟြံဗၜး မၵးရပ္လြဟ္ပၜန္ဂတး သြက္ဂကူဇကုဂြံဗၜးၐးရ။ ဟိုတ္ဒွ္သာ္ဝြံတုဲ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္ပ႙ု ပှာန္အပႜဲဍဳင္ ကၲဳႝဒွ္ကၜဳင္ရ။ ဟိုတ္ႏူပှာန္အပႜဲဍဳင္တုဲ ၐိုန္ကဿိန္ဍဳင္ ဍိဳက္ေပင္မံင္ ကုသယံဇာတ ႏြံကႝုငၛဳဟ္မး နာနာသာ္ ကၜာေလဝ္ ဒးဝါတ္ဒိုက္ကၜဳင္ရ။ ဘဝညးဍဳင္ကြာန္တံ ဒးကၲဵကၲာန္ အေခါင္အရာမှိဟ္၊ အေခါင္အရာဒ႘မႝုကေရၿဇ႘တံ ဒးဒုင္ေလင္ေဆာံ ပေရင္ဆာန္ကဿိန္ ဂကူအိုႆီု ဒးလီုလာ္ကၜဳင္ရ။ ညးဍဳင္ကြာန္ဂကူနာနာတံ ဒးၿဂိပ္ဒးဒဵတိတ္အာ ႏူဍဳင္ ဒးဒုင္သၸမံင္ဍိက္ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္တှဟ္ဟ္တံေလဝ္ ဒွ္ကၜဳင္ဗြဲမဂၜဳိင္ဂၜင္ရ။

အကာဲအရာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကဿိန္ဍဳင္ပ႙ု တၛဲဏံဝြံ စိုပ္မံင္ပၛံက္ အၿပံင္အသၜာဲေဇှာ္ေဇှာ္ေရာင္။ အလႝုသ႘ပှာန္ေလဝ္ ပႜဲသှာံ ဂတ 2010 ေကၜာန္ေပါဲ႐ုဲမာဲတဿိတုဲ ဗဿံက္႐ုပ္ရဵ ေသှာဝ္ဥပေဒသၨဳိင္ဒက္ပၲန္ကဿိန္ဍဳင္ သၸလဝ္ဒတန္ပႜဲသှာံ 2008 ေရာင္ လေလာင္ၾတးလဝ္ရ။ ကၜာေပါဲ႐ုဲမာဲဏံ ဒပ္ရပ္လြဟ္ ဂေကာံေဒါံပန္ေပွာ္ဂကူနာနာတံဂွ္ သြက္ဂြံၿပံင္သၜာဲ စြံသဿဝ္ဒပ္ညးတံေရာင္ ဟီုဂးဖန္ဇန္ကၜဳင္ႏြံရ။ ပြဏံဝြံ ဟြံသွ္ကလး ေဖ်ံဗီုအေခါင္အရာ ေကာန္ဂကူတံကၜာ ဖန္ဇန္အာဒွ္ဒဿံင္ေရာင္တုဲ ေကာန္ဂကူေဒါံပန္ေပွာ္ ဗြဲမဂၜဳိင္တံ ဒုင္တဲဟြံမာန္ ဒွ္ကၜဳင္ရ။ အတုိင္ဏံ ဖန္ဇန္တြဳႝမၢး ပေရင္ဓဝ္ၐိုဟ္လလံ ဍဳင္ပ႙ုဂွ္ေလဝ္ ေထက္ကႝုဒးဒွ္ဓဝိင္ ဂၜဳိင္င္ရ။ သီု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဃာန္ေထာန္ဥဴ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ထိင္ဒဝ္လဝ္ဖအိုတ္ဂွ္ သၜးကႝုဒုဟ္ဒန္တုဲ သြက္ဂြံေကႅင္ဒက္ပၲန္ ပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမာန္ ဆႝုဂဗေသာင္ကလး ျပသနာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ခိုဟ္အိုတ္ရေရာင္။

ယြံမွာဇန္ဂကူမန္ ယြံသၢံင္ရဲေဗာ္တအ္

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ေကုာံ ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုဂွ္ ညံင္ရဵဂေကာံေဗာ္ေဒါံပန္ေပွာ္ဂကူတှဟ္ဟ္ကီု ရန္တံဿကႝု ေသာင္ျပႆနာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ လၲဴခုင္တုဲ ေဒါံကၜဳင္ပန္ေပွာ္ေရာင္။ ပႜဲဂကူမန္ပ႙ု ဟိုတ္ႏူေဗာ္ ေကုာံ ဒပ္ပှာန္ႏြံကၜဳင္တုဲ အေခါင္သြက္ဂကူမန္လၛဳႝလၛဳႝ ကလိဂြံကၜဳင္ ဘဝဂကူမန္ပ႙ု ဂီုကၜဳီကၜဳင္ ၐိုတ္ဒးရးေရာင္။ အေခါင္အရာ ပေရင္ဂကူမန္ မန္ဖန္က္ေကတ္ ဟြံကလိဂြံ ပေရင္ဒုင္လ်ဳိင္ ကုသြက္ဂကူမန္ ဟဿဲမြဲသာ္ ေဗာ္ပ႙ု ဒပ္ပ႙ု ဒးဒုင္ပလီု ဒးဒုင္ပၚပရးဂွ္ ဒုင္တဲမာန္ ဟြံေသင္ရ။ ပေရင္ေဒါံလဝ္ပန္ေပွာ္ဂွ္ ထိင္ဒဝ္အာ ဂြံမာန္မၢး ပ႙ုထိင္ဒဝ္အာေရာင္တုဲ ညံင္ေသၢာံတက္က်ာ ေသာင္ျပသနာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ လၲဴခုင္မာန္ဂွ္ ပႜဲအလႝုအသ႘လဿဳဟ္ဏံကီု ပႜဲအလႝုအသ႘တဿိဂတေတံကီု ပ႙ုဒတူလိုင္ အာတ္မိက္အာေရာင္။

ပႜဲကႝုပၛံက္အၿပံင္အသၜာဲေဇှာ္ေဇှာ္ဏံ ေကာန္ေဗာ္ ေကာန္သၢံင္ သီုညးဍဳင္ကြာန္ အလံုညးဆာန္ဂကူမန္တံ တံင္တဲ ကုျဇဟတ္ေကာန္ဂကူ၊ ျဇဟတ္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ဂေကာံမဟာမိတ္ဂမၜဳိင္တုဲ လၸဝိဝိင္ ဂံင္င္သၠာသၠာ ည႘ည႘သာသာဇက္တိုန္အာ ဒႝုစိုပ္တိုင္ ပၠဵ ပေရင္ဗၜးၐးဂကူစိုအ္ဂွ္ဆဝ္မၛဳဟ္ဏာရအဵ။

 

    ေကာန္ဂကူမန္တအ္ ---- ---- ---- ----  ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

     ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ ---- ---- ---- ----  ဒက္ပၲန္အိုတ္ညိ။

     ပၜန္ဂတးဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ ---- ---- ---- ဒးအံင္ဇှးေရာင္။

  

သှာံ-၁၃၇၁-ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္                              ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟႝု

သှာံ-2009-ဂိတုအဝ္ေဂတ္(၅)                                       ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တဲၛေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၂) ဝါ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

ယြံညးဍဳင္ကြာန္ဆာန္ဂကူမန္  ေကုာံ  ေကာန္ေဗာ္ေကာန္သၢံင္တအ္ -

တၛဲစဒက္ပတန္ကၜဳင္ ဍဳင္မန္ဟံသာဝတ႘ မာ္မြဲေစြက္ဂွ္ သၸသမၲီ နဒဒွ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မေဖ်ံကၜဳင္လဝ္သၢဳတ္သြာတ္  ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူ ကြာန္ပၛ  ပႜဲသှာံ ၁၉၄၆၊ ကြာန္ဝါေဍာတ္ ပႜဲသှာံ ၁၉၄၇တအ္တုဲ ေကၜာန္ကၜဳင္ဒဿံင္ အေသအဟာန္ (၆၀) သှာံ ျပင္ကၜဳင္ရ။ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ဝြံ ခါလဿဳဟ္ ဒွ္ကၜဳင္တၛဲေတဿင္ တၛဲပရဲ သြက္ေကာန္ဂကူပုိယ္ အပႜဲဍဳင္ကုုီ သုီမၛးဍဳင္ရ။ ဒွ္တၛဲသၜဳင္ ပတုိန္ဆီဇာတိ မာန္ဇာတိ စုိတ္ဓာတ္သၜးေကၜံ ဖုႝဂုဏ္ဇကုတုဲ ယုိက္ေဂၜင္ေရင္တၜဳင္အာ ပေရင္ဗၜးၐးဂကူ ႏူကုႝဘဝ ေလင္ေဆာံကၜဳင္ဒဿံင္ အေခါင္အရာ ပေရင္ဂကူဇကုဇကုဖန္ဂွ္ (၂၅၀) သှာံ ျပင္ကၜဳင္ရ။  

စုိတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူဏံ ျပံင္သၜာဲေထာံ ညံင္ေသၢာံဒွ္ စုိတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူဍာံတုဲ ဖန္ဗဒွ္ျဇဟတ္ သြက္ဂြံေသာင္ကလးျပသှာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ပေရင္မှိဟ္၊ ဂကူပိုယ္ မဒးဆုႝဂဗဒဿံင္ အခိင္တၛဲဏံညိ။ ေပဲါဗတုိက္ဗၜးၐးဂကူပုိယ္ အခိင္ကာလဂၜိင္ေသၛာဲကၜဳင္တုဲ ရဲဗက္ဍဳိက္ဂၜဳင္ ဗက္ေဇြာဝ္ဍာ္တအ္ အေခါင္အရာ သြက္ဂကူပိုယ္ ညးတှဟ္ကၜဟ္ကုႝလဝ္ ညိညၿဇိဳင္သာဂွ္ မိက္ဂြံေပင္ေထာံစုိတ္ေလဝ္ ႏြံ၊ ညးလၛဳႝတအ္ဂွ္ ပႜဲအနာဂတ္ဂတ နဗီုျပင္ကဿိန္ဍဳင္ ဂြံဒွ္ကၜဳင္မာန္ ဟြံေလာဲ၊ သာ္ဝြံေလဝ္ ခ်ပ္ဗစာညာတ္အာဒဿံင္ ႏြံကုီရ။ လညာတ္သာ္ဝြံတအ္ဂွ္ လညာတ္ေဗၜတ္ လညာတ္မွာ လညာတ္ရဲဗက္သာတအ္ေရာင္။ ပႜဲကုႝသှာံ (၂၀၀၈) ေလာန္ကၜဳင္ဏံ ပၜန္ဂတး ဗတုိက္သအး ေသှာတ္ပေဒသရာဇ္ ပႜဲဍဳင္လၛဳႝ ဂြံကၜဳင္ေပဲါအံင္ဇှးတုဲ ဒှာဲလၛဳႝေလဝ္ ပတန္ကၜဳင္ ကဿိန္ဍဳင္တဿိ ႏြံကၜဳင္ဒဿံင္ဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ရ။

ဟုိတ္ဂွ္တုဲ ေပဲါအံင္ဇှးဂွ္ ဒွ္သြက္ ညးမဂံင္ဗတုိက္တအ္ေဟင္ အတုိင္ေလဿင္ဂလာန္ဏံ ကေမၜာန္နာနာတအ္ဂွ္ မြဲကဆံင္တုဲ မြဲကဆံင္ မြဲကှင္တုဲမြဲကှင္ ထၞင္သၜဳင္ပတုိန္ဏာ ညံင္ေသၢာံၾကပ္အာ ကုႝတုိ္င္ပၠဵရန္တဿအ္ ပိုယ္ဒးသၸလြ႘ ေကၜာန္အာေရာင္။ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဂွ္ ရန္ကုႝဖုႝဂုဏ္ကဿိန္ဍဳင္ ဖုႝဂုဏ္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္တုဲ နနဲဆုႝဂဗတက္က်ာ သြက္ဂြံေသာင္ကလး ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ဒတူလုိင္တုဲ အာတ္မိက္ကၜဳင္ဒဿံင္ မြဲဒၿမိပ္ရ။ တၜခႏၶဂေကာံ ပဿိက္ေဇှာ္တအ္ ေကာံေကာံစုင္စုင္ ဟြံပါလုပ္မြဲသာ္ ေဖ်ံကၜဳင္သၢတ္သြာတ္တအ္ဂ္ွ ပတုဲဖႝု ကုပေရင္သြက္ဂြံကေလင္ဆာန္ကဿိန္ ညးသကအ္ ဒွ္မာန္ ဟြံေသင္ရ။ ပေရင္ဆာန္ကဿိန္ဂကူအုိတ္သုီဂ္ွ ဒွ္ကေမၜာန္သဇုိင္ ပဿိက္ေဇှာ္အိုတ္ သြက္ဍဳင္ပိုယ္ ေသၢာံၐိုဟ္လလံရာင္ဆာဲေရာင္။  ဟုိတ္ဂွ္တဲု ပေရင္ဆႝုဂဗတက္က်ာ ေသာင္ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ဟြံလုပ္ဂဥဳဲ တုဲဒဿံင္ရ ဟြံေသင္ စနဴပေရင္ေဍာတ္တ္ေသာဲေသာဲဂွ္ေလဝ္ ေသၢာံတုပ္စုိတ္ သုီညးဖအုိတ္မာန္ဂွ္ ေထက္ကုႝဒး ပည႘ပညပ္အာေရာင္။

ယြံညးဍဳင္ကြာန္ ဆာန္ဂကူမန္ ေကုာံ ေကာန္ေဗာ္ ေကာန္သၢံင္တအ္ -

ပႜဲအခိင္တၛဲဏံ ဆအကာဲအရာပၜန္ဂတး အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သဿးဟြံေသင္ ပေရင္ပုိန္ျဒပ္ ပေရင္မှိဟ္ ျပံင္သၜာဲကတုႝ  ဒွ္ဒဿံင္တအ္ဂွ္ေလဝ္ ပိုယ္ဒးသၛ႘ဂၜိပ္ တီညာတ္လဝ္ကီုေရာင္။ ပႜဲေဒသ ဂကူမန္ပိုယ္ အကာဲအရာလဿိဟ္မှိဟ္ လဿိဟ္ဂကူ ဗုႝလုႝကတုႝဒွ္ ျပံင္သၜာဲဒဿံင္ကီု ေကုာံ ပေရင္ဒက္ပတန္ဒဿံင္ ဗြဳိင္ပေရင္ပိုန္ျဒပ္ ပေရင္ေဖါအ္ေျဗဝ္ အပႜဲဍဳင္တုိက္အာယွဒုိဟ္အဂှဲတအ္ ဗီုလုႝျပံင္သၜာဲ ဇုီကပုိက္ကၜဳင္ လတူဂကူပုိယ္မာန္္ကုီဂွ္ စြံသတိေဇှာ္ေဇှာ္တုဲ ဒးခ်ပ္ဇန္ ပေလဝ္ပေလတ္လဝ္ ေထက္ေရာင္။ သြက္ဂကူပုိယ္ ဒးစြံသတိေဇှာ္ေဇှာ္ဂွ္ အေခါင္အရာ ဂုဏ္ဖုႝပေရင္ပိုန္ျဒပ္ ပေရင္ေဖါအ္ေျဗဝ္တအ္ ညံင္ေသၢာံကလိဂြံမာန္ဂွ္ေလဝ္ ဒးေကဝ္ေလပ္ကုီေရာင္။

နဂလာန္သ႐ုပ္မၢး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဝြံ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေဗာ္ဇ႘ ညံင္ေသၢာံမံက္ကတဝ္ကၜဳင္ကီု ဍဳင္မန္ႏြံကုႝအဝႝု ညံင္ေသၢာံ မံက္ဂတဝ္ကၜဳင္ကီုဂွ္ မြဲကေရာံ ကုမဟာမိတ္ဘဝတုပ္ဂမၜဳိင္ နကုႝဒပ္ပံင္ေကာံည႘သဿဟ္ေကာန္ဂကူ ဒတူလုိင္တုဲ ႐ုန္ဂစာန္ လုပ္အာေပဲါဗတိုက္ေရာင္။ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ေလဝ္ ပႜဲကဆံင္လုႝဒွ္ဒွ္ ဒှာဲေကတ္တာလ်ဳိင္မာန္ဂွ္ ဘုိင္ယုိက္ေဂၜင္ ေရင္တၜဳင္အာကီုညိ သာ္ဝြံ ဆဝ္ဗၛဳဟ္ဗတုိက္ဖေအာဝ္ဏာရအဵ။

 

အလုံဂကူမန္တအ္                    ည႘သဿဟ္အုိတ္ညိ

ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္္            ဒက္ပတန္အုိတ္ညိ

ကံကုသုိလ္ဂကူမန္                   မန္ဒးဖန္ေရာင္

 

သှာံ ၁၃၇၀ ဂိတုမာ္(၁)ေစြက္                                              ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟုႝ

သှာံ ၂၀၀၉ ဂိတုေဝွပ္ဗ်ဴဝါရ႘(၁၀)                                                             ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး သဘင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္သတၲမ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

သဘင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္သတၲမဝြံ မှိဟ္စှး ေကုာံ ညးလၛတ္ ေကာန္ေဗာ္ (၁၂၀) တၜျပင္ တိုန္စိုပ္တုဲ၊ ေကၜာန္သၸဏာ ပႜဲဌာန္ဂအုပ္ဗဟုႝရ။ စႏူဂိတုဂ်ာန္နာဝါရ႘ (၁) စုႝစိုပ္ (၁၇) ေကၜာန္သၸတုဲဒွ္အာ ဗြဲမအံင္ဇှးရ။

ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္အလန္သတၲမဝြံ သၛ႘ဂၜိပ္သၸဒတန္ လိက္ဒုင္စ႘ေရင္ ကမၼတ႘ဗဟုႝတအ္ကုီ၊ ကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္ သၸဒတန္ ဂၜံင္တရဵ သဇိုင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေဗာ္ ေကုာံ ေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ ဒက္ပတန္ေဗာ္ကုီ ႏြံရ။ လၲဴအကာဲအရာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ပၛံက္ဏအ္ အေဃာထိင္ဒဝ္အာ ေဒံါပန္ေပွာ္ဂွ္ ဗုီလုႝမၵးလးထၞး ေသာင္ကလး ကုညးဍဳင္ကြာန္ကုီ၊ ဗုီလုႝဂြံကုႝ ျဇဟတ္တုဲ ဒက္ပတန္အာ ပေရင္ည႘သဿဟ္ အပႜဲဂေကာံနာနာကုီဂွ္ ေဖ်ံဏာ တင္ေစှာန္ကေမၜာန္ဂမၜိဳင္ႏြံရ။

စပ္ကုႝသွ္ကလး ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ လတူခုင္ ဗုႝလုႝဆက္ဒွ္အာမာန္ကုီ၊ ဂေကာံေဒံါပန္ေပွာ္တအ္ ဗုီလုႝအခက္အခုဲႏြံမံင္ ေဇှာ္ကုႝျဇဟတ္ကုီဂွ္၊ သၛ႘ဂၜိပ္ညးသၠအ္ ျဇိဳဟ္ဟ္နက္က္တုဲ၊ ဗုီလုႝ ဒးဂၜာဲနဲဂွ္ေလဝ္ သ႘ကၜ႘ေဖ်ံဏာ သၢဳတ္သြာတ္ကုီရ။ စပ္ကုႝေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ ဒက္ပၲန္ကဿိန္ဍဳင္သၸဏာဒတန္ ပႜဲ (၂၀၀၈) ဂွ္ေလဝ္ ညံင္ေသၢာံကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္တုဲ၊ ယဝ္ပေရင္တက္က်ာ ပည႘ပညပ္ဟြံမြဲ - မြဲသာ္ ဆက္အာဂတ အတိုင္ဏအ္မၢး စပ္ကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲ (၂၀၁၀)ဂွ္ ခ်ပ္စဝါတ္၊ ဂြံဒုင္တဲဝါတ္ဂွ္ေလဝ္ ေဖ်ံဏာသၢဳတ္သြာတ္ႏြံရ။

သြက္မြဲပြိဳင္ကာလ လအ္ဂြံစိုပ္ သဘင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ အလန္အ႒မေတံဂွ္ ထပ္ေဖ်ံဏာ တင္ပတဝ္ကႜိဳပ္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ (၅)တင္ အတိုင္ဗြဲသဿဝ္ရ။

၁။ သြက္ဂံြသၜဳင္ဒက္ပခိုင္ ပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္၊

၂။ သြက္ဂြံ ဒက္ပတန္ ပေရင္ဆာန္ကဿိန္ည႘သဿဟ္ ဂကူအိုတ္သုီ၊

၃။ ပေရင္ၐိုဟ္လလံအလုံဍဳင္ ညံင္ဂြံဒွ္ကၜဳင္မာန္ဂွ္ ပိကႜိဳပ္ပံင္ေကာံသ႘ကၜ႘ ဂၜာဲသြဟ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သြက္ဂြံေကၜာန္အာ၊

၄။ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေဗာ္ဇ႘ ညံင္ဂြံမံက္ဂတဝ္ ပခိုင္ေကဿာန္ပတိုန္၊

၅။ သြက္ဂြံ ဒက္ပၲန္ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ မှံဳကုႝအေခါင္အရာ ကံကုသုိလ္ဂကူဇကု-ဇကုဖန္က္ေကတ္မာန္ ေကုာံ အေခါင္အရာဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ဍိဳက္က္ေပင္င္၊

သြက္ဂြံကႜိဳက္ပ္ ဗဿံက္အာ႐ုပ္ရဵ ပေရင္ကေမၜာန္ဂတဂွ္ ႐ုဲစွ္ပတိုန္ ကမၼတ႘ဗဟုႝ (၂၇) တၜ ေကုာံ အရန္ (၅) တၜ နကုႝမာဲပှဳက္ကုီရ။ ဥကၠဌ နာဲထဝ္မန္၊ ဒု-ဥကၠဌ နာဲရႆ ကႜိဳက္ပကမၼဗဟုႝတဿိဝြံ ဍဳင္မန္တဿိ မႏြံကုႝအေခါင္အဝုႝ ညံင္ဂြံမံက္ကၜဳင္ဂွ္၊ တံင္တဲ ကုျဇဟတ္ ဂေကာံဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘ ေကုာံ ဂေကာံေကာန္ဂကူ မဟာမိတ္ဘဝတုပ္ဂမၜိဳင္တုဲ၊ ဟြံယွအ္ဇဲ ဟြံဒုင္ကမ် ဆက္ဇက္တိုန္အာေရာင္ဂွ္ ကုႝသမၲီ လေလာင္ၾတးဏာရအဵ။

သှာံ- ၁၃၇၀၊ ဂိတုပုဟ္ (၈) ေစြက္

သှာံ - ၂၀၀၉၊ ဂိတုဂ်ာန္နာဝါရ႘ (၁၉)။

ကမၼတ႘ဗဟုႝ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တၛဲပၜန္ဂတး ေကာန္ဂကူမန္ - မရႏုက္ကႝု (၆၁) ဝါ

ဗဟႝု - ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

ယြံမွာဇန္- ဂကူမန္တအ္၊ ယြံသၢံင္ ရဲေဗာ္တအ္ -

တၛဲပၜန္ဂတး ေကာန္ဂကူမန္ စပၲံသီေကတ္လြဟ္၊ ႏူဒပ္စႝုဒှာကြာန္ (အလႝုအသ႘ဖဆပလ) ကြာန္ထဝ္ပၜင္ ပြိဳင္ဍဳင္ဖာအင္ ေကုာံ ကြာန္မှံဳဇေရင္ပြ႘ပြဴတအ္ဂွ္ဝြံ စိုပ္ကၜဳင္လတူပှး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ကႝု ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ တအ္တဲု အေဃာဆက္ဂံါ ကြာ္ဇက္အာဒဿံင္တရဵဖိုဟ္ရ။ ပႜဲသှာံဏအ္ ဒွ္သှာံရတုထဝ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရတဲု ေထက္ကႝုဒးေကတ္ဂုဏ္စရာဲ ဒးသၸဂါရဝကႝု အာဇာနဲ ညးမပူဇဵ သၜးကႝုဏာလမ်ီဳ ပႜဲဂၜံင္တရဵ ပၜန္ဂတးတအ္ရ။ ဟုိတ္ႏူအာဇာနဲတအ္ဏအ္  ဟြံရံင္ရန္ ကႝုဂုဏ္ဖႝုပူဂႝုဇကုတဲု ေရင္တၜဳင္ေကၜာန္ၐိုတ္လဝ္ဂွ္ရ ပ႙ုသီုညးဖအိုတ္တအ္ ဂြံဒုင္စသိုင္ဒဿံင္ သတ္ပဿဝ္ဇဝ္ပၠဵပၜန္ဂတး ပႜဲတၛဲဏအ္ေဏာင္ဂွ္ ေထက္ကႝုဒးခ်ပ္ဗၥာ ပၜဳပ္လဝ္ ပႜဲဂံၜစိုတ္ေထက္ရ။

ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ပ႙ုဝြံ စိုပ္အာအၿပံင္အသၜာဲ မြဲပၛံက္ရ။ ေပဲါဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ဆႏၵညးဍဳင္ကြာန္ -  စပ္ကႝုဥပေဒ သဇုိင္ဒက္ပတန္ အုပ္ဓုပ္ဍဳင္ အလႝုအသ႘ပှာန္တအ္ တဲုအာတဲု အသိင္အလိုန္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အဆက္လက္ကရဵဂွ္ ကတႝုဒွ္ဒဿံင္ဏီဖိုဟ္ရ။ ဘဲဒဏ္လဗိုတ္က်ာ နာေဂတ္ မှိဟ္ဒးအိုတ္လမ်ီဳ ဒးဝပ္ေကၜံခှင္အာ လဿိဟ္ကႝုကိုဋ္ ပႜဲဂိတုေမေတံ သီုဘဝ႐ုပ္ သုီဂၜံစိုတ္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ အေဃာကလိုက္ကမႝု ေသွ္ဇးဒဿံင္ ဏီဖိုဟ္ေရာင္။ လတူအကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပေရင္မှိဟ္ ၿမဵသာ္ဏအ္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္ အိုတ္အလံုဍဳင္ဗဿာေလဝ္ကီု သီုေကာန္ဂကူမန္တအ္ ပႝုတဲု ျမဟ္ၿမဵငၛဳဟ္ကတႝုကၜဳင္ အပႜဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ဂြံဆႝုေကတ္မာန္ရ။

ပႜဲအရာၿပံင္သၜာဲ ပေရင္အုပ္ဓုပ္ ညးဍဳင္ကြာန္ ႏူပေရင္အုပ္ဓုပ္ပှာန္ဂွ္ ၐိုန္ႏြံပဿိက္ ကႝုဥပေဒ သဇိုင္အုပ္ဓုပ္ဍဳင္ ဒဒွ္ဗီုျပင္ ကာလအၾကာမြဲကီုေလဝ္ ဗီုျပင္တဿိဂွ္ - ကလိဂြံအထံက္ဂလာန္ မဍာံျပဗြဲမဂၜိဳင္ ႏူညးဍဳင္ကြာန္မွာဇန္ ဂေကာံျဇဟတ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မပါလုပ္တအ္တဲုေဟင္ တန္တဵအာ ဍာ္ဇမၜိင္မာန္ရ။ ရဵသာ္ဝြံ ဟြံေသင္မဂး စှးပေရင္အလံုဍဳင္ ကေလင္ေကၜာံဍဂွ္ ဒွ္ညံင္ရဵ ပလံင္ဏာကႝု ပေရင္ျပးဆာဲ အလံုဍဳင္တဿိတဿိ မြဲမြဲေတံ မာန္မံင္ေရာင္။

ဂေကာံေကာန္ဂကူရပ္လြဟ္ ေဒံါလဝ္ပန္ေပွာ္ ႏြံပဿိက္ကႝု ပေရင္ေသာင္ကလး ျပႆနာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ နကႝုပဝ္လသ႘ ပိကႜိဳပ္တက္က်ာ ဂၜာဲသြဟ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္တအ္ဝြံ စိုပ္အာသဇိုင္ဒဿံင္ မဒးပေလဝ္ပတဲုလဝ္ သြက္ကဆံင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တဿိရ။ ဂေကာံျဇဟတ္ပၜန္ဂတးတအ္ ဗီုလႝုဂြံဆက္ဒတူလိုင္အာ ကႝု ဗီုလႝုဂြံေကတ္ဒှာဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အပႜဲဂေကာံမွာဇန္ဇကု ကီုတအ္ဂွ္ တန္တဵအာ လတူပေရင္ကေမၜာန္ အလုႝအသ႘ပှာန္တအ္တဲု ဒးကႝုအာသၢဳတ္သြာတ္ရေဏာင္။

  ယြံမွာဇန္- ဂကူမန္တအ္၊ ယြံသၢံင္ ရဲေဗာ္တအ္ -

  ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဝြံ - တင္ရန္တဿအ္ တမ္မူလဇကု - သြက္ဂေကာံကဿိန္ဍဳင္ ပံင္ေကာံေဇတ္ေဇတ္ ေကုာံ ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေဗာ္ဇ႘ ဂြံမံက္ဂတဝ္တိုန္မာန္ဂွ္ မဒးဂၜာဲဘံု ေလဿင္ကေမၜာန္ကဆံင္သဝ္အိုတ္မြဲမြဲ ကေရာံဂေကာံေကာန္ဂကူ ေကုာံ ဂေကာံဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ မဒွ္မဟာမိတ္တအ္တဲု ဒးဆက္ဒတူလိုင္အာေရာင္။ ဒစႝုဒစးေကၜံ ပေရင္ဒုင္က်၊ ဖ်ဝ္တဲ၊ ဂျမင္လညာတ္ဥာဏ္ ေကုာံ ပြဟြံကိတ္ကႝု နဇိုင္နတဲတအ္ဂွ္တဲု ညံင္ရဵဂြံထိင္ဒဝ္အာ သတ္ပဿဝ္ဇဝ္ပၠဵပၜန္ဂတးမာန္ မဒးပၲိတ္အာ ျဇဟတ္ေရာင္။

  ဟိုတ္ဂွ္ရ - ရဲေဗာ္ ေကုာံ ညးဆာန္ဂကူမန္ဂမၜိဳင္တအ္ ဗတိုက္သၟးေကၜံ ပေရင္ဝိဝိင္ ဖံက္သစၥ ကတႝုဒွ္ကၜဳင္ မာန္ဒဿံင္တအ္ဂွ္တဲု နကႝုပေရင္စန္ၐန္ည႘သာ ဗိုန္ဗတ္ ခိုင္ကၜိဳက္ တံင္တဲကႝု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတဲု ဆက္ဇက္တိုန္အာ စႝုကႝုကလိဂြံ ေပဲါအံင္ဇှးေတံအိုတ္စိုအ္။ ပႜဲအခိင္သမယ တၛဲပၜန္ဂတးဏအ္ ဆဝ္ဗၛဳဟ္ ဗၲိဳက္ဖေအာဝ္ဏာရအဵ။

  ေကာန္ဂကူမန္တအ္                   ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္ေဇတ္              ဒက္ပၲန္အိုတ္ညိ။

ပၜန္ဂတးဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္          ဒးအံင္ဇှးေရာင္။

 သှာံ - ၁၃၇၀၊ ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္

သှာံ ၂၀၀၈၊ ဂိတုၾသေဂတ္ ၁၆

ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟႝု

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကႝု (၆၁) ဝါ၊
ဗဟႝု - ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

ယြံမွာဇန္ - ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္၊ သၢံင္ေကုာံ ရဲေဗာ္တအ္

အခါလဿဳဟ္ တင္လေလာင္၊ ေစှာန္ပဿိင္အလႝုအသ႘ပှာန္ (နယက) သြက္ေပါဲဒုင္ဂိုင္ေကတ္ဆႏၵ သဇိုင္ေသှာဝ္ဥပေဒ အုပ္ဓုပ္ဍဳင္ေဇှာ္မူအေျပာံ အိုတ္အလံုဍဳင္ေကုာံ ေပဲါ႐ုဲမာဲ ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ေဗာ္ဇ႘တအ္ တိတ္ကၜဳင္တဲုရ။ ေပဲါဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ဆႏၵဏအ္ဂွ္ ဒွ္အရာမ ဗေဒံါ၊ ဗဓီုေကၜံ ပေရင္ဆႝုဂဗတက္က်ာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သြက္အလံုဍဳင္ ေသၢာံကေလင္ေကၜာံဍ ေျပၿပံင္အာဂွ္တဲု၊ တၜဳင္လအာ ဟြံခိုဟ္ေဂါဝ္ေရာင္ဂွ္ စဿ႘ညာတ္အာရ။ သီုကႝု ဟြံပည႘ပညပ္ ခ်ပ္ဂှန္ကႝု ဂေကာံဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ေကုာံ ဂေကာံေကာန္ဂကူ-ေကာန္ဍဳင္အရင္ တအ္မြဲသာ္ ျပဟ္ဟ္ေျပဟ္ဟ္ ေကၜာန္သၸဏာ ၿမဵသာ္ဏအ္ဂွ္ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကတႝုဒွ္မံင္လဿဳဟ္ဏအ္ ေျပၿပံင္ဟံုဟဲအာ မာန္ေရာင္ဂွ္ ပ႙ုဟြံပေတွ္ေကတ္ရ။ ဆက္ဗွ္မၢး


နကုႝတှးမာဲဟြံထံက္ဂလာန္ဂွ္ ကၜဟ္ေထာအ္ ေသှာဝ္သဇိုင္ဒက္ပတန္ တၜအဝုႝပှာန္စိုအ္

စဿတ္တၛဲ ဂိတုေမ ၁၊ ၂၀၀၈

မူအေျပာံေသှာဝ္ဥပေဒသဇိုင္ဒက္ပၲန္ဍဳင္ဝြံ ဓဇက္လဝ္ နကုႝဗိုလ္ပှာန္ဗဿာ ေကုာံ မှိဟ္ေဍံတအ္ မဒးဂှပ္တအ္ ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူေဍံတအ္ရ။

ညးစှးညးဍဳင္ကြာန္ ႏူေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ဂမၜိဳင္တအ္ဂွ္ ဆၐိုတ္ညိညဓဝ္ေဟင္ ဂြံပါလုပ္လဝ္ ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေဍံတအ္ရ။ တုဲပၜန္ တင္ပတိုန္ထၞး ႏူကႜိဳပ္သကိုပ္ဂကူဟြံေသင္ကုႝဗဿာ ေကုာံ ဂေကာံေဒါအ္ပြန္ေပွာ္တအ္ဂွ္ေလဝ္ ဒးဒုင္တးပဲါလဝ္ရ။

ဟိုတ္ဂွ္ရ နကုႝေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ မိက္ဂြံဗတိုက္ဖေအာဝ္ဏာ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ညံင္ဂြံကုႝ မာဲဟြံထံက္ဂလာန္ လတူေသှာဝ္သဇိုင္ဒက္ပၲန္ဍဳင္ဝြံရ။

ေကင္ကာကမၼတ႘ဗဟုႝ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

------------------------------


လိက္လေလာင္တရး မစပ္ကုအလုႝအသ႘ပှာန္တအ္ မဗက္စန္ဒက္ဒဿံင္ ညံင္ဂေကာံေဒါအ္ပြန္ေပွာ္၊ ဂေကာံပေရင္ဍဳင္ကြာန္တအ္ ဂြံဒစုႝဒစး လိက္လေလာင္တရး ဒဝ္အံင္သာန္သုက်႘တုဲ ညံင္ဂြံထံက္ဂလာန္ လတူသဘင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူ ညးတအ္မေကၜာန္လဝ္။

ကထိုန္ ၇မံက္ ၁၃၆၉ (၁၆/၁၁/၀၇)

ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပု႙မဒးဆုႝဂဗဇုီကပိုက္ဒဿံင္ ပႜဲတၛဲဏအ္ဂွ္ နကုႝဂၜံင္တရဵခ်ပ္ဂှန္သ႘ကၜ႘ေဟင္ ဂၜာဲသြဟ္ပေသာင္မာန္ေရာင္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ပေတွ္လဝ္ရ။ နကုႝဟိုတ္ဂွ္ရ ေဗာ္ပု႙ေဒါအ္လဝ္ ပြန္ေပွာ္ ကုအလုႝအသ႘ပှာန္ဝြံရ။

ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူ မတဲုကၜဳင္ဂွ္ နကုႝေဗာ္ပု႙ ပတုိန္ထၞးလဝ္ လညာတ္ပု႙ ဂၜံင္တရဵပု႙ သြက္ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္တုဲဒဿံင္ရ။ ဆဂး အလုႝအသ႘ပှာန္ တးပဲါဟြံပစဿတ္သမၲီ လတူလညာတ္ပု႙ မပတိုန္လဝ္ဂွ္တုဲ နကုႝေဗာ္ပု႙ ေဒါအ္ေကၜအ္ႏူပြမဗလးမှိဟ္စှးဗဗြဲဓဝ္တုဲ နကုႝမှိဟ္မလၛတ္ေဟင္ ဗလးဏာလဝ္ရ။

စပ္ကုႝလိက္လေလာင္တရး ဒဝ္အံင္သာန္သုက်႘ မဟုီလဝ္ ပေရင္ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ နကုႝမူ ထံက္ဂလာန္ရ။ နတဲ ဗုီလုႝသဒွ္ကၜဳင္ေရာ၊ ဗုီလုႝ ဆက္သဗမံက္အာ႐ုပ္ရဵေရာဂွ္ ပု႙တအ္ဆက္လၛတ္ရံင္အာေရာင္။ ပႜဲအရာမပေသာင္ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ ပါလုပ္ကုီေဟင္ ကလိဂြံသြဟ္ မဍိဳက္ေပင္မြဲမာန္ေရာင္ဂွ္ ေဗာ္ပု႙ ပေတွ္ေကတ္လဝ္ ဗိုင္င္ခိုင္င္ရ။

ကမၼတ႘ေကင္ကာဗဟုႝ
ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ


လိက္လေလာင္ၾတး တၛဲပၜန္ဂတးေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကႝု (၆၀) ဝါ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ (ဗဟႝု)

ယြံမွာဇန္ဂကူမန္တအ္၊ ယြံသၢံင္ရဲေဗာ္တအ္ -

                      တၛဲပၜန္တး သြက္ဂကူဂြံဗၜးၐး နကႝုေကာန္ဂကူမန္တအ္ စပၲံ ရပ္ကၜဳင္လြဟ္ မထမံက္ပတိုန္ကႝု ေပါဲဗတိုက္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မဒွ္ ေကှာတ္အေထာတ္ဂွ္ လန္စိုပ္ကၜဳင္ ဗြိဳင္မြဲသှာံပၜန္ရ။ သ႑ာန္ေပါဲဗတိုက္ ညးမဒုင္ပႜႝဳပႜိဳက္တအ္ ဂြံမံက္ဂတဝ္ ကတႝုဒွ္ကၜဳင္ဂွ္ ညးမပႜႝဳပႜိဳက္တအ္ရ ဖန္ဗဒွ္ကႝု အတိုင္လဟီုႏြံကၜဳင္ဒဿံင္ဂွ္ရ ဒိုအ္ဟြံဂြံ ပါဲဟြံဗၜး မဒးရပ္ကၜဳင္လြဟ္ စႝုကႝုအာယုက္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဆိုက္ေညာန္ကၜဳင္ကႝု  သှာံက်ဝ္ဒုင္ရတ္ထဝ္ (ရတုထဝ္)ရ။ သၸဂါရဝကႝု ညးမဒးဒုင္ပူဇဵဏာလဝ္လမ်ီဳ၊ ဆီပဠက္ဗြဲမဂၜိဳင္ဂၜင္ အပႜဲမြဲဒၿမိပ္ပၜန္ဂတး ဍာ္ဇမၜိဳင္ဏအ္ဂွ္တဲု မြဲလၸာ္ဂွ္ ကေမၜာန္ပၜန္ဂတး ဗၜးၐးဂကူဏအ္ ဂြံစိုပ္တိုင္ပၠဵမာန္ အတိုင္ဝင္မကႝုလဝ္တာလ်ိဳင္ လတူပှးပ႙ုဂွ္ေလဝ္ ပ႙ုဒးပတိတ္ျဒဟတ္ ေကၜာန္ၐိုတ္ေရင္တၜဳင္အာဒဿံင္ဏီေရာင္။

                      ေတဿင္ဝိေသသ ပႜဲတၛဲပၜန္ဂတး သှာံဏအ္ဝြံ . တၛဲယးဂတ 29/8/07 ဂွ္မၢး ဒွ္တၛဲဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကႝု (၃၆) ဝါကီုေရာင္။ အတိုင္သဘာဝ ပေရင္ပၜန္ဂတးဍာ္ဇမၜိင္ဟီုဂွ္၊ ျဒဟတ္တဵတက္ဂီုကၜီဳ ေဇှာ္ဂၜိဳင္ကၜဳင္ မြဲကာလ၊ ယုက္ေဒက္ေအာန္ႀက႘ေစွ္မြဲခဏ၊ သၨိဳင္တိဍာ္ ကႜန္ျဂက္အာ၊ သၜဲလးကၜဳင္၊ အံင္ဇှးမြဲခဏ၊ က်ၿဗံမဲြဗြိဳက္၊ မဒး႐ုန္ဂစာန္ကၜဳင္ အခိုက္နာနာ၊ ႏူေသှာတ္ဘဝ မြဲဝါမြဲဗိုလ္၊ မြဲဒႝုမြဲဂၿမဵ၊ တိုန္ေစွ္သၜဳင္သဝ္ကၜဳင္ဒဿံင္ ထပ္ကႝုထပ္တအ္ဂွ္ အခါတၛဲဏအ္မၢး ေဗာ္မအာပၜတရဵမြဲေဗာ္၊ ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္မြဲဒပ္၊ သၸသၨိဳင္ကႝု တိဍာ္ဗၜးၐး ေဒသလၛႝဳတဲု ျပာျပာကတ္ကတ္ ဒတဵလိုင္မာန္ကၜဳင္ရ။ နကႝုဝင္မြဲပၛံက္ အကာဲအရာကဆံင္လဿဳဟ္ဏအ္ ဂြံစိုပ္ကၜဳင္မာန္ဂွ္ ေထက္ကႝုမဒးတင္ဂုဏ္ ေကတ္စရာဲကႝု ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဇှာ္ မအာဂတပၜတရဵ ဗြဲမဍာံျပတအ္အႝုဇိုတ္ေရာင္ဟီုဂွ္ အခါတၛဲဏအ္ မဒးစင္ေသၛဝ္ဂၜိပ္ စင္ျခင္ပၜဳပ္အာဂၜံစိုတ္ပ႙ုေထက္ရ။

                      အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပႜဲဍဳင္ပ႙ုတၛဲဏအ္ဝြံ တၜဳင္လအာ ပေရင္ဆႝုဂဗသ႘ကၜ႘ဂွ္ ဂၜဳဓီုေစွ္ဒဿံင္တဲု ဟိုတ္ႏူအလႝုအသ႘ပှာန္တအ္ ေသာင္ကလးအာမံင္ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြါန္ နကႝုမဲြဂၜံင္ဓဝ္ဂွ္ရ သြက္ရဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္တအ္ဂွ္ ဒွ္တဵအခိင္ကာလ ေပှာ္တိတ္ကဿာတ္ကၜက္ဒံဿင္ရ။ ဗြဲေတဿင္ သြက္အနာဂါတ္ အၾကာရဲဂေကာံေကတ္လဝ္ ပေရင္ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ကႝု နအဖတအ္ဂွ္ လညာတ္ဟြံကၜးကၜဳင္ ဂြိင္စံင္တူဂၜိဳင္ကၜဳင္တဲု ပေရင္ည႘သဿဟ္လီုလာ္ကၜဳင္ အၾကာဂေကာံလၛႝဳတအ္ ႏြံကၜဳင္ရ။ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေလဝ္ လတူဂၜံင္တရဵ ပေရင္ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ကႝု ပေရင္ဆႝုဂဗ ပည႘ပညပ္ဏအ္ ဂြံဆက္ဒတူလိုင္ ႐ုန္ဂစာန္အာဂွ္ ပႝုတဲု ဒးဇႝုလပိုက္ကႝု ပေရင္ဝါတ္ဂါတ္ ႏူအခိင္ မတဲုကၜဳင္ေတံဏီရ။

                      သဘင္သ႘ကၜ႘ေဇှာ္ နအဖ တအ္ ေကၜာန္ဗဒွ္ဒဿံင္ ပႜဲၿဇဲၐါတှံလဿဳဟ္ဂွ္ ျခာဟြံလအ္ အာစိုပ္ဒတဲုေဏာဝ္။ ပႜဲသဘင္သ႘ကၜ႘ေဇှာ္ဝြံ လတူ တင္ဒတဵလိုင္ေဗာ္၊ လတူပေရင္လစြံစိုတ္ေဗာ္တအ္ဂွ္ ပတိုန္ထၞးတဲု၊ စႏူသှာံ - 2005 ေတံ ႏူေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဆက္တိုန္အာဒဿံင္ နဒဒွ္ ညးလၛတ္ဖိုဟ္ရ။ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဝြံ လတူမူ သဘင္သ႘ကၜ႘တအ္ဂွ္ မဒးဗဿံက္ပၲိတ္ ပေရင္လညာတ္စြံစိုတ္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ေရာင္။

ယြံမွာဇန္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္၊ ယြံသၢံင္ရဲေဗာ္တအ္ -

                      အကာဲအရာသၨိဳင္ဒဿံင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မှံဳပႜဲကဿိန္ဍဳင္ဗဿာဝြံ ဒွ္တဵအခိင္ အေဃာေကတ္ဒဿံင္အသိင္ကႝု သြက္ဂြံၿပံင္သၜာဲအာ မြဲမြဲရ။ ရဲဂေကာံႁဒဟတ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ တှဟ္ဟ္တအ္ေလဝ္ ႐ဲုစွ္ေဖ်ံပေရင္ကေမၜာန္ဂအံုတဲု၊ ပတိတ္ျဒဟတ္ ဂိုတ္ဂစာန္ဒဿံင္ဖိုဟ္ရ။ ပေရင္ဒုင္စသိုင္ ၫွာတာဍဳင္သၟာင္ လတူပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဗဿာတအ္ဂွ္ေလဝ္ ဂြံအသိင္သၜဳင္တိုန္ သိုက္က္ဖိုဟ္ေရာင္။ ပႜဲအခိင္သမယ် ကိစၥေဇှာ္ ကႝုျဇဟတ္တအ္ ေလဿင္ကေမၜာန္မေစွ္သၨိဳင္ န႐ုပ္တအ္ဂွ္ အၾကာဂေကာံမဟာမိတ္ ဘဝတုပ္တအ္ကီု၊ အၾကာဂေကာံပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မဆာန္ဂကူပ႙ုတအ္ကီု၊ ရန္ကႝုပေရင္ည႘သဿဟ္ကႝု ပေရင္အဝႝု ဒေလင္ည႘သဿဟ္ သၸအဓိကတဲု ေထက္ကႝုဒးေရင္တၜဳင္ ေဖ်ံအာဗီုေထက္ေရာင္။

                      ဗြဲသ႐ုပ္မၢး ပ႙ုညးဂမၜိဳင္တအ္ဂွ္ သဿဝ္တင္ပတဝ္ကႜိဳပ္ဂအံု ပေရင္ဒက္ပတန္ဂေကာံ ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ ေကုာံ ပေရင္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေဗာ္ဇ႘ ဂြံမံက္ဂတဝ္တိုန္ဂွ္ မူရဵတင္ဝါတ္ဂါတ္၊ ဘဲအႏၲရာယ္ဂမၜိဳင္ ဒးဆႝုဂဗ ဇီုကပိုက္ကီုေလဝ္ နကႝုနဲကေမၜာန္ လတူ တင္ဒတူလိုင္ေလဝ္ဗိုန္ဗတ္၊ လတူအကာဲအရာဍာံေဇတ္ဂွ္ေလဝ္ ပံင္ဗစပ္ဂွ္တဲု ဒးတတ္ေကၜာံအာေရာင္။ ဟိုတ္ဂွ္ရ ပႜဲတၛဲပၜန္ဂတး မဒွ္တၛဲေတဿင္ေဇှာ္ၿပဲဏအ္ နညးဆာန္ဂကူ ဍာံေဇတ္စ႘ကၜးတအ္ တံင္တဲကႝု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတဲု ေရင္တၜဳင္ေကၜာန္ၐိုတ္အာအိုတ္စိုအ္ ဗတိုက္ဖေအာဝ္တဲု ဆဝ္ဗၛဳဟ္ဏာရအဵ။

 

ေကာန္ဂကူမန္တအ္ .. ည႘သဿဟ္အိုတ္ညိ။

ဍဳင္ပံင္ေကာံေဇတ္တ္ . ဒက္ပတန္အိုတ္ညိ။

ပၜန္ဂတးဗၜးၐးဂကူမန္ .. ဒးအံင္ဇှးေရာင္။

 

သှာံ - ၁၃၆၉၊ ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္။                                                                                                                                                             

သှာံ - 2007၊ ဂိတုအဝ္ေဂတ္ 28။                                                                                                                                                                  

ကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာဗဟႝု

   ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ